Ministerstwo Gospodarki udostępni środki finansowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 74 samorządów. Dotacje sięgają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej resortu gospodarki, jednostki samorządu terytorialnego, które zakwalifikowały się do dofinansowania muszą przekazać do Ministerstwa Gospodarki (na adres e-mail: izabela.drelich@mg.gov.pl; w tytule e-maila należy wpisać: „azbest – nazwa jednostki”) następujące dane: nazwa jednostki, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki i do podpisania porozumienia i umowy, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej (zaświadczenie, statut, uchwała), numer rachunku bankowego jednostki, imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów - stanowisko, telefon, faks, e-mail, kosztorys wg załączonego wzoru, zakres zadania z harmonogramem wg załączonego wzoru. Na podstawie przekazanych danych zostaną w Ministerstwie Gospodarki przygotowane porozumienie oraz umowa, które zostaną przesłane do jednostki samorządu terytorialnego z prośbą o ich niezwłoczne podpisanie i pilny zwrot do Ministerstwa Gospodarki.

źródło: ekoinfo.pl/www.mos.gov.pl/PAP 19 sierpnia 2008 r.