Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego; informacja o konkursie pojawiła się w czwartek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oferty powinny być złożone do 21 maja.

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

W myśl opublikowanego w czwartek ogłoszenia o naborze, kandydatem na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może być osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra farmacji; jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje kierownicze; posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną. Do jego zadań należy m.in. ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej, koordynowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt oraz współpraca z właściwymi Inspekcjami Farmaceutycznymi państw trzecich, np. z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 

GIF wydaje decyzje w zakresie wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych; zapewnia prowadzenie inspekcji wytwarzania i dystrybucji hurtowej oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne m.in. w zakresie reklamy.

We wtorek MZ przekazało, że dotychczasowy p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt nie pełni już tej funkcji.