Podmioty i osoby uprawnione do otrzymania dokumentacji medycznej pacjenta wymienione są w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest to zamknięty katalog i nie jest tam wymieniona policja.

- Często pada pytanie, czy bez zgody pacjenta, podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną policji. Odpowiedź jest przecząca. Policja nie jest organem władzy publicznej i nie została wymieniona w katalogu podmiotów uprawnionych do pobrania dokumentacji medycznej pacjenta – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. Justyna Król-Całkowska, kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Międzynarodowego Uczelni Łazarskiego.

 

Jej udostępnienie, jak zaznacza, jest możliwe m.in. w sytuacji, gdy policja wykonuje czynności na zlecenie prokuratury lub sądu, a także w przypadkach niecierpiących zwłoki – tj. kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rzeczy, mogące stanowić dowód w sprawie (np. dokumentacja), ulegną zniszczeniu albo ukryciu.  

Czytaj także na Prawo.pl: Król-Całkowska: Policja ma dostęp do danych pacjenta w ściśle określonych przypadkach

Wzory dokumentów w LEX:

 

Sąd i prokuratura mogą otrzymać dokumentację medyczną

Inaczej jest w przypadku sądu i prokuratury, który taki dostęp mogą otrzymać.

- Z uwagi na fakt, iż dane dotyczące stanu zdrowia pacjenta są tzw. danymi wrażliwymi, należy dołożyć szczególnej staranności przy ich ujawnianiu. Interes wymiaru sprawiedliwości powoduje jednak ograniczenie prawa do poufności medycznej – mówi dr Katarzyna Lenczowska-Soboń, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Medycznych Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie.

Zaznacza, że zobowiązanie podmiotów leczniczych do udostępnienia dokumentacji medycznej sądom i prokuratorom w związku z prowadzonym postępowaniem wynika w szczególności z art. 26 ust 3 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i z art. 18 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Należy też zwrócić uwagę na art. 226 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (k.p.k.), dotyczący wykorzystania dokumentów  zawierających tajemnicę lekarską jako dowód, w postępowaniu przygotowawczym decyduje prokurator.

Czytaj w LEX: Implikacje prawno-karne związane z nieprawidłowo prowadzoną dokumentacją medyczną >

Policja może zlecić badanie lekarskie

Inne organy śledcze np. policja, CBA i ABW w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego nie są uprawnione do żądania wydania dokumentacji medycznej.

- Chyba że dotyczy to osoby, która na wniosek tych organów jest poddawana badaniom medycznym (np. badanie przed umieszczeniem osoby do wytrzeźwienia) - w myśl par.  5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 czerwca 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję – mówi dr Lenczowska-Soboń.

Zaznacza, że policja o udzielenie informacji, może zwrócić się na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o policji. Jednak zakres udzielonych informacji nie obejmuje uzyskania kopii dokumentacji medycznej.

- Udzielone informacje mogą dotyczyć informacji ogólnych, takich jak, że pacjent został przyjęty na oddział, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie z jego udziałem czynności, czy posiada obrażenia, jaka jest kategoria obrażeń itp., może to dotyczyć informacji, które są związane bezpośrednio z zabezpieczeniem dowodów – dodaje.

Natomiast na żądanie prokuratora bądź sądu, oparte o powyższej powołane przepisy ustawy o prawach pacjenta, szpital powinien przekazać kopię dokumentacji medycznej, nawet jeżeli nie został zakończony proces leczenia. Dokumentację tę można wydać wtedy policjantowi, który posiada upoważnienie od tych organów.

- Należy pamiętać, aby udostępniając dokumentację, zabezpieczyć ją (np. w kopercie zapieczętowanej) przed wglądem do niej osób do tego nieuprawnionych – przypomina Katarzyna Lenczowska-Soboń.

Zobacz w LEX: Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta - komu i na jakich zasadach >