Rada Miejska Łodzi zmieniła uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty”. Do aktu tego dodano przepis, zgodnie z którym ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej miała być dokonywana przez Prezydenta Miasta Łodzi. Wojewoda Łódzki wniósł skargę, w której wskazał, że nie było podstawy prawnej do przyznania takiego uprawnienia organowi wykonawczemu gminy. Podkreślił, że zadanie to powinna realizować Rada Miasta Łodzi. Natomiast organ ten wskazywał w odpowiedzi na skargę, że z uwagi na brak ustawowych unormowań, dopuszczalne jest doprecyzowanie spornej kwestii w ramach podziału kompetencji.

Przepisy nie wskazują organu wprost

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu. Przepisy tej ustawy nie wskazują jednak wprost, który z organów podmiotu tworzącego jest właściwy do dokonania przedmiotowej oceny. Kwestii tej nie rozstrzygają też wprost przepisy ustawy o samorządzie gminnym (usg).

 


Właściwości nie ma prezydent, więc sprawa należy do rady

Odwołując się jednak do przepisów regulujących właściwość organów stanowiących i wykonawczych, należy stwierdzić, że ustawodawca ustanowił domniemanie właściwości rady gminy we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Stanowiący o tym art. 18 ust. 1 usg wskazuje na podstawowy charakter tego organu, który jest uprawniony do podejmowania działań związanych ze stanowieniem lub kontrolą. Rada gminy nie może natomiast podejmować czynności, które należą do sfery organu wykonawczego. Zakres jego kompetencji określa art. 30 usg, zgodnie z którym wykonuje on uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Na tej podstawie, WSA ocenił, że nie ma przepisu ustrojowego, z którego wynikałaby właściwość organu wykonawczego w spornej sprawie. Tym samym ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej należy do kompetencji Rady Miasta.

Czytaj także: Rzecznik: Nie można zamykać przychodni przed pacjentem >>>

Oceniać powinien organ tworzący

Potwierdzają to też przepisy ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 53a ust. 4, ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej należy do kompetycji podmiotu tworzącego. Tym zaś na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 tej ustawy jest podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Z przepisów tych wynika więc, że właściwym organem do przeprowadzenia oceny jest Rada Miejska Łodzi. Szczególnie, że żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o działalności leczniczej nie zastrzega wprost tej kompetencji dla Prezydenta Miasta Łodzi. Stanowiska tego nie zmienia okoliczność, że żaden z przepisów ustrojowych nie zabrania innego podziału kompetencji pomiędzy organy gminy. WSA podkreślił bowiem, że scedowanie na organ wykonawczy zadań należących do organu stanowiącego musi mieć wyraźne upoważnienie w treści przepisów. Natomiast jego brak skutkuje domniemaniem właściwości rady gminy. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał skargę za zadaną i stwierdził nieważność spornego przepisu.

Wyrok WSA w Łodzi z 15 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Łd 194/20