Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny. 15 grudnia odbędzie się próbny egzamin z języka polskiego, 16 grudnia - z matematyki, 17 grudnia - z języka obcego nowożytnego, 18 grudnia - z przedmiotów do wyboru, 19 grudnia - z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego, niemieckiego i ukraińskiego). Wszystkie egzaminy próbne przeprowadzone zostaną na jednym poziomie - podstawowym, tak jak na prawdziwym egzaminie, z wyjątkiem egzaminów próbnych z przedmiotu do wyboru - te będą przeprowadzone na poziomie rozszerzonym.
Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, materiały do próbnego egzaminu maturalnego obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu (do egzaminów z języków obcych), zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Komisja proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.

Informatory do matury 2015 już na stronie CKE>>

Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele z ich szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom przez komisje.
Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniach egzaminów próbnych po godzinie 15. Tylko arkusze z egzaminów z przedmiotów do wyboru będą opublikowane dopiero następnego dnia, aby umożliwić zainteresowanym szkołom przeprowadzenie egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu oceniania uczniów, wiosną 2015 r. abiturienci będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają dodatkowo obowiązkowy egzamin z języka ojczystego); chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Nowością będzie dodatkowy, obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru zdawany na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do więcej niż jednego egzaminu). Dotychczas abiturient mógł poprzestać tylko na egzaminach z języka polskiego, język obcego i matematyki.
Znacznym zmianom ulegnie też arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. W teście w miejsce jednego obszernego tekstu, do którego odnosiły się zadania, pojawi się kilka tekstów - dwa, trzy. Zmienia się zakres zadań - oprócz zadań na rozumienie tekstów będą zadania wymagające np. napisania streszczenia tekstu oraz zadania sprawdzające świadomość językową maturzysty.

Zmiany w procedurach egzaminacyjnych: szkoły bez obowiązku przesyłania planów sal>>

Zmianie ulega także formuła dotycząca pisania tekstu własnego. Choć nadal będzie wybór między pisaniem rozprawki, a analizą tekstu poetyckiego, to w przypadku analizy nie zostanie podany problem, który powinien maturzysta poruszyć w swoim tekście. Zamiast tego będzie ogólne polecenie: zinterpretuj wiersz (zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym), postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ją. W przypadku rozprawki będzie podany problem, którego ma ona dotyczyć. Maturzysta będzie musiał przedstawić swoje stanowisko, uzasadnić je odwołując się do podanego fragmentu tekstu literackiego (zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym). Dodatkowo swoją interpretację będzie musiał oprzeć na innych, wybranych przez siebie tekstach kultury (np. tekście literackim, tekście popularno-naukowym, obrazie, filmie).
Maturzyści będą musieli - też tak jak dotąd - przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę; odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji. Zamiast tego zdający będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Wiosną 2015 r. maturę według nowej formuły zdawać będą tylko abiturienci z liceów ogólnokształcących. Abiturienci z techników egzaminy w nowej formule będą mieli dopiero wiosną 2016 r. (PAP)

Egzaminator łatwiej złapie na ściąganiu>>