Czy uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć też równocześnie zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

 

Diagnoza w poradni nawet bez współpracy rodziców ucznia>>

 

Uczniom objętym kształceniem specjalnym można natomiast zorganizować wybrane zajęcia edukacyjne w formie indywidualnej (realizowane na terenie szkoły) w następujących przypadkach:

  • gdy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej literalnie wskazał na potrzebę realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem – z uwagi na to, że napotyka on na trudności w funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem szkolnym, lub
  • gdy zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym uczniem dokonując wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania tego ucznia (WOPFU), uzna, że uczeń ten – z uwagi na indywidualne potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne – potrzebuje wsparcia w formie realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie.

 

Wytyczne dotyczące konkretnych zajęć, które powinny być realizowane w powyższy sposób, powinna wskazać poradnia w orzeczeniu lub ww. zespół nauczycieli i specjalistów w WOPFU oraz opracowanym na podstawie wyników tej oceny indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ucznia (IPET). Decyzję w zakresie ustalenia liczby godzin zajęć, które będą realizowane indywidualnie, podejmuje dyrektor szkoły wraz z zespołem nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym uczniem, we współpracy z jego rodzicami. Ustalenia dotyczące powyższych kwestii należy wpisać do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia.

 

Zgodnie z § 12 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

  • uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe;
  • uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

 

 
 

Szczegółowe kwestie dotyczące organizowania kształcenia specjalnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.08.2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – dalej rozporządzenie.

 

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa m.in. w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) - wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

IPET opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku.

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia.

Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub ośrodku, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.