• Czy dyrektor gimnazjum zamiast podpisywać się własnoręcznie na kopiach świadectw ukończenia szkoły mógłby "podpisać się" za pomocą faksymile?

  • Czy istnieje możliwość używania tego typu pieczątki w placówce oświatowej?

Według mojej opinii dyrektor gimnazjum na kopiach świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeniach o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum nie może stosować podpisu odbitego sposobem mechanicznym (faksymile). Prawo oświatowe nie przewiduje możliwości używania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych podpisów odbitych sposobem mechanicznym.

W § 14 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) – dalej r.ś.d., zostało określone, że świadectwa wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach, a odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny. Jak zatem z tego wynika przepis jednoznacznie wskazuje, że podpisy osób na świadectwach (dyrektora szkoły i wychowawcy klasy) muszą być własnoręczne. Gdyby było inaczej przepis, by to regulował. Jako przykładem możemy posłużyć się regulacją zawartą w § 16 ust. 1 r.ś.d., która stanowi, że zaświadczenia, świadectwa i dyplomy wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne drukowane są łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej. Natomiast w § 23 ust. 2 i 3 r.ś.d. zostało określone, że dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji. W takim przypadku na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby. Zatem i w tym przepisie nie przewiduje się innej formy składania podpisu, jak własnoręcznie.

Faksymile

Proszę zauważyć, że tylko w ściśle określonych przypadkach zamiast własnoręcznego podpisu może występować podpis odbity sposobem mechanicznym (faksymile). Przykładem są papiery wartościowe na okaziciela, w których podpis dłużnika może być odbity sposobem mechanicznym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Podobnie dokument akcji powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu z tym, że podpis może być mechanicznie odtwarzany. Należy przy tym zauważyć, że przepisy zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., oraz aktach wykonawczych do u.s.o. nie przewidują możliwości używania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych podpisów odbitych sposobem mechanicznym. Dlatego też do poświadcza zgodności kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum dyrektor gimnazjum może upoważnić inną osobę.


Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>