W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o., w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2010 r., II PK 137/10, zastępowanie dyrektora dotyczy wszystkich czynności, do jakich jest uprawniony sam dyrektor.

W związku z powyższym uznać należy, że w przypadku nieobecności dyrektora szkoły do podpisywania świadectw szkolnych uprawniony jest wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący, zgodnie z dyspozycją art. 68 ust. 9 u.p.o.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów