„Przygotowane są założenia do zmian, przygotowany jest projekt ustawy” - powiedziała we wtorek Szumilas w "Salonie politycznym Trójki".
„Postanowiłam osobiście spotkać się z przedstawicielami samorządów i związków zawodowych i im przedstawić przedyskutowane na spotkaniach zmiany” - poinformowała.
Minister zapowiedziała także zmianę przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów komunikacją publiczną. Obecnie 37-procentowe ulgi na przejazdy pociągami osobowymi i autobusami na podstawie imiennych biletów miesięcznych (w przypadku pociągów - także biletów jednorazowych) mają nauczyciele uczący w szkołach. Jak wyjaśniła Szumilas, zniżką taką mają zostać objęci także nauczyciele przedszkoli, przy czym zniżka uległaby dla wszystkich nauczycieli obniżeniu do 33 proc. 

Rozmowy w MEN na temat zmian w ustawie Karta Nauczyciela prowadzone są od połowy lipca. Są one efektem przedstawienia pod koniec kwietnia przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu założeń niezbędnych - jej zdaniem - do wprowadzenia zmian ustawowych w oświacie oraz reakcji na nie oświatowych związków zawodowych.  Wśród kwietniowych propozycji samorządowców, powtórzonych we wrześniu na Samorządowym Kongresie Oświatowym, znalazł się m.in. postulat, by zapisy Karty Nauczyciela obejmowały wyłącznie osoby, które pracują bezpośrednio z uczniami. Samorządowcy opowiadają się również za wyższym pensum dydaktycznym, czyli za większą obowiązkową liczbą godzin lekcji prowadzonych przez nauczycieli.  Chcą także zmian dotyczących nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia - m.in. by urlop ten finansowany był przez ZUS.  Samorządowcy chcą też skrócenia nauczycielom urlopów wypoczynkowych i zniesienia obowiązku wypłacania tzw. jednorazowych dodatków wyrównawczych.
Propozycje samorządowców są krytycznie oceniane przez związki zawodowe; ich zdaniem podyktowane są one tylko względami finansowymi i chęcią zmniejszenia wydatków samorządów na oświatę.  W trakcie rozmów zespołu prowadzonych w MEN strony wspólnie zgodziły się tylko co do zmian w zasadach przyznawania nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia - o przyznaniu takiego urlopu miałby decydować lekarz medycyny pracy, a nie lekarz pierwszego kontaktu, tak jak jest obecnie.

Wiceminister edukacji Maciej Jakubowski, prowadzący rozmowy w imieniu MEN, po jednym ze spotkań zespołu powiedział, że resort edukacji chciałby także doprecyzowania przepisów dotyczących wymiaru urlopu nauczycieli, w tym dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, np. w czasie ferii świątecznych (bożonarodzeniowych i wielkanocnych).  Obecnie nauczyciele mają 54 dni wolne w ciągu roku: w czasie wakacji, ferii i w czasie przerw świątecznych. Jakubowski mówił o ograniczeniu tego wymiaru do 47 dni. Wiceminister zapowiedział też zmianę przepisów dotyczących tzw. jednorazowych dodatków wyrównawczych.  Dodatki takie muszą wypłacić samorządy nauczycielom, jeśli na swoim terenie wydadzą ogółem na wynagrodzenia nauczycieli mniej niż wynika z tzw. średniego wynagrodzenia. 
Wysokość średniego wynagrodzenie jest pochodną kwoty bazowej określanej co roku w ustawie budżetowej.
Jak mówił Jakubowski, MEN chce, by samorządy nie rozliczały się jak dotąd z kwot wydanych na wynagrodzenia nauczycieli osobno dla wszystkich stopni awansu zawodowego, ale globalnie z całej kwoty. (PAP).

Swój projekt MEN miało przedstawić do końca zeszłego roku. Pisaliśmy o tym tutaj>>

DYSKUSJA NA TEMAT KSZTAŁTU REFORMY>>

Nowelizacje i ich wpływ na funkcjonowanie placówek oswiatowych będą tematem II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 27 marca 2013 r. Zapraszamy>>