Przygotowane w resorcie sprawiedliwości propozycje zmian mają wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania unijne. Przepisy mają też objąć sprawców napaści seksualnych oraz seryjnych zabójców, którzy po wyjściu na wolność mogliby dokonywać kolejnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Projektowane zmiany, do których założenia przyjął we wtorek rząd, mają zaradzić sytuacji, gdy skazani za poważne przestępstwa na tle seksualnym lub popełniane przeciwko życiu i zdrowiu, opuszczają zakłady karne, stanowiąc nadal zagrożenie dla społeczeństwa. CIR przypomniało, że w czerwcu 2010 r. znowelizowano kodeks karny i wprowadzono do niego możliwość tzw. kastracji chemicznej, ale orzeczenie takie możliwe jest jedynie w momencie skazania - przypomina rząd. Nie można takiego rozwiązania zastosować wobec osób odbywających już karę pozbawienia wolności.

W przyjętych we wtorek założeniach rząd chce m.in. rozszerzenia leczenia farmakologicznego np. ograniczającego popęd seksualny wobec szczególnie niebezpiecznych sprawców, zwłaszcza tych z zaburzeniami preferencji seksualnych, którzy dokonali gwałtu na nieletnim lub seryjnych zabójców. Również inne skazane osoby z zaburzeniami osobowości, m.in. sprawcy wielokrotnych zabójstw zostaną objęci odpowiednim leczeniem, by po wyjściu na wolność nie stanowić zagrożenia dla społeczeństwa.
W Kodeksie ma się też znaleźć nowy typ przestępstw - chodzi o sytuację doprowadzania dzieci do udziału w czynnościach seksualnych, które mają być oglądane przez inne osoby. Karani mają być nie tylko ci, którzy zmuszają dzieci do takich czynności, ale też oglądający.
Rząd opowiedział się też za podwyższeniem z 15 do 18 lat granicy wieku, do której małoletni są chronieni przed przestępstwami pornografii dziecięcej oraz za rozszerzeniem katalogu przestępstw popełnianych na tle seksualnym, objętych ściganiem z urzędu - bez wniosku pokrzywdzonego lub jego opiekuna.
Zgodnie z przyjętymi założeniami policja uzyskałaby też dodatkowe uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych dla zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego.
Rząd zakłada też taką zmianę w prawie, która pozwoli na wydłużenie możliwości przedawnienia karalności przestępstw wobec małoletnich - do 5 lat od ukończenia przez pokrzywdzonego małoletniego 18. roku życia.
Wymóg niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym popełniane przeciwko małoletnim będzie też warunkiem do pracy w bezpośrednim kontakcie z dziećmi - m.in. dla wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, położnych i psychologów.
Rząd zakłada też zmiany w kodeksie postępowania karnego i innych ustawach. Zgodnie z założeniami ma zostać zredukowana liczba przesłuchań i obligatoryjne utrwalanie obrazu i dźwięku z takich przesłuchań.(PAP)

ago/ as/ mow/