W Polsce w badaniu uczestniczyć będzie około 5 tys. uczniów ze 150 szkół podstawowych w całym kraju. Badani będą uczniowie klas czwartych. Przedmiotem pomiaru jest czytanie dla doświadczenia literackiego i czytanie w celu uzyskania informacji. Na całym świecie w badaniu bierze udział 51 krajów. Wyniki przedstawione zostaną w grudniu 2017 r.
Test rozwiązywany przez uczniów podczas badania będzie składał się z dwóch części: tekstu literackiego oraz tekstu użytkowego. Po przeczytaniu każdego z nich uczniowie mają do rozwiązania kilka zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia tekstu zarówno na poziomie dosłownym, jak i głębsze zrozumienie przekazywanych treści. Po zakończeniu testu uczniowie wypełnią kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące ich środowiska domowego.
Całe badanie powinno odbyć się w ciągu jednego dnia - całość badania zajmie razem z przerwami od 2 do 3 godzin lekcyjnych. Elementami badania są także ankiety dla dyrektora szkoły, rodzica oraz nauczycieli języka polskiego.
Jak zaznaczyła Skipietrow dla uczniów i szkół jest to badanie dobrowolne i anonimowe, do udziału uczniów wymagana jest też zgoda rodziców. Lista szkół uczestniczących w badaniu nie zostanie udostępniona żadnym podmiotom, ani ministerstwu, ani też kuratoriom. Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów.
W ubiegłym roku uczniowie czwartych klas szkół podstawowych uczestniczyli w drugim z najważniejszych międzynarodowych badań umiejętności 10-latków - Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania TIMSS 2015. Bada się w nim poziom wiedzy i rozumowania uczniów w zakresie matematyki oraz nauk przyrodniczych. Wyniki tego badania przedstawione będą w grudniu 2016 roku.
"Badania te uznawane są za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Ich założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce" - zaznaczyła Skipietrow.

Badanie: polskie 10-latki poprawiły się w czytaniu, gorzej z matematyka>>

Badanie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) realizowane jest co 5 lat począwszy od 2001 r.; Polska uczestniczyła w nim po raz pierwszy w 2006 r. Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) realizowane jest co 4 lata począwszy od 1995 r.; Polska uczestniczyła w nim po raz pierwszy w 2011 r.
Oba badania organizowane są przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, we współpracy z TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
Poprzednie edycje badań, których wyniki ogłoszono w 2012 r., pokazały, że jeśli chodzi o umiejętność czytania ze zrozumieniem polscy uczniowie zajęli 28 miejsce wśród 45 krajów; uzyskali 526 punktów przy średniej 500 punktów. Gorzej wypadli jeśli chodzi o kompetencje matematyczne i przyrodnicze. W badaniu kompetencji matematycznych uczniowie z Polski uzyskali wynik zdecydowanie poniżej średniej - 481 punktów przy średniej 500 punktów, co dało im 34 pozycję wśród 50 badanych krajów. W kompetencjach przyrodniczych wynik polskich uczniów był bliski średniej - uzyskali oni 505 punktów i 30 miejsce w badaniu.
Z badania TIMSS wynika, że lepsze wyniki w zakresie umiejętności matematycznych i przyrodniczych osiągają uczniowie w tych krajach, w których edukacja w szkole rozpoczyna się w wieku sześciu lat, w efekcie biorąc udział w badaniu mają za sobą czteroletnią edukację w szkole.
Każdy kraj dobrowolnie przystępuje do tych badań, decyduje o tym jego ministerstwo edukacji. MEN realizację badań TIMSS 2015 i PIRLS 2016 powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych. (PAP)

Polski system edukacji na 10. miejscu rankingu Pearsona>>