"To interaktywne narzędzie internetowe pozwala zarówno turystom i ekologom, jak i biznesmenom, szybko zorientować się, które tereny są objęte ochroną przyrodniczą, pod jakimi warunkami można na nich inwestować, a także jakie najcenniejsze walory przyrodnicze się tam znajdują" - wskazał Piotr Biernat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Informacje w geoportalu to uporządkowany zbiór map oraz danych ilościowych. Jest możliwość wymiany informacji geoportalu z innymi systemami gromadzącymi dane o regionie. Dzięki interaktywności użytkownicy systemu mogą dodawać nowe dane o siedliskach i gatunkach chronionych. Platforma umożliwi również użytkownikom telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów lokalizację najbliższych obszarów chronionych oraz dostarczy podstawowe informacje o nich.

System informuje nie tylko o tym, gdzie znajdują się obszary chronione i jaka jest forma ich ochrony. Dostarcza też wiedzy o miejscach występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk objętych ochroną prawną. Przeglądarka map udostępni m.in. dane geograficzne, obiekty topograficzne, ortofotomapy lotnicze i satelitarne, hydrografię, korytarze ekologiczne oraz dane o przebiegu granic poszczególnych miejscowości, powiatów czy nadleśnictw. Są też informacje np. o szlakach turystycznych czy ścieżkach rowerowych.

Współfinansowany z unijnych środków projekt był realizacją unijnej dyrektywy INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie). Celem systemu jest upowszechnienie dostępu do danych przestrzennych w krajach Unii. Ma on wspomagać ustawodawców w podejmowaniu decyzji i działań wpływających na środowisko. Projekt kosztował niespełna pół miliona złotych. Geoserwis jest dostępny pod adresem www.geoportal.rdos.katowice.pl

Prezentacja geoportalu towarzyszyła piątkowemu podsumowaniu trwającej przez ostatnie pół roku w woj. śląskim kampanii edukacyjno-informacyjnej „Natura nie boli”. Jej inicjatorzy przekonywali, że włączenie określonych obszarów do europejskiej sieci Natura 2000 nie przekreśla rozwoju gospodarczego i możliwości inwestowania na tych terenach. Była to jedna z pierwszych tego typu kampanii w Polsce. Służyła obaleniu stereotypu, zgodnie z którym na obszarach Natura 2000 inwestycje są niemożliwe. Faktycznie ochronie nie podlega – jak np. w rezerwatach przyrody - cały obszar, ale konkretne siedliska i gatunki, a formy i sposoby ochrony nie są z góry określone, ale mogą być kształtowane elastycznie.

Według organizatorów kampanii, potwierdziła ona, że świadomość zasad inwestowania na chronionych terenach – zarówno wśród inwestorów, jak i zwykłych ludzi – jest wciąż dość niska. Większość Polaków słyszała o sieci Natura 2000 jedynie w kontekście blokowania lub opóźniania inwestycji, np. drogowych. Inicjatorzy kampanii przekonywali, że inwestowanie na chronionych terenach jest jednak możliwe, choć często bardziej kosztowne.
Ustanowienie obszarów sieci Natura 2000 wynika z unijnych przepisów – tzw. dyrektyw ptasiej i siedliskowej. W woj. śląskim takich obszarów jest 41; być może przybędzie 5 kolejnych. Chronione są konkretne siedliska i gatunki roślin i zwierząt. Wolno tam inwestować pod warunkiem, że przedsięwzięcie nie zaszkodzi chronionej przyrodzie. W woj. śląskim obszary ochrony ptaków stanowią 5 proc. powierzchni regionu, a obszary siedliskowe 7,5 proc. Często tereny te pokrywają się w części lub w całości.

Kampania była realizowana przez Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Śląska „Libra” oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.