W czwartek prezydent podpisał wprowadzającą prawie 50 uproszczeń dla firm. Dzięki nim w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać przez 10 lat blisko 4 mld zł. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. pakiet MŚP). Nowela przygotowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poza ustawami podatkowymi oraz prawem pracy zmienia też kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych.

Czytaj również: Będą kolejne uproszczenia w podatkach i rachunkowości >>

Poprawki dodane w Sejmie

W trakcie prac w Sejmie do rządowego projektu dodane przepis przejściowy o przechowywaniu rocznych sprawozdań finansowych. Zgodnie z te  sporządzone za rok obrotowy, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r.,  będą musiały być przechowywane przez co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Ponadto wprowadzono trzymiesięczne vacatio legis w odniesieniu do zmian w kodeksach: cywilnym  oraz spółek handlowych. Pierwotny projekt zakładał, że zmiany te wejdą w życie 1 stycznie 2019 r.

Co się zmieni w KSH

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy art. 202 Kodeksu spółek handlowych. Jego przepisy mówią m.in. o wygaśnięciu mandatu członka zarządu wskutek rezygnacji. Do jej złożenia stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – autor projektu - postanowiło jednak doprecyzować obecne zasady, i dodało par. 6. Zgodnie z nim jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie.  Oświadczenie to - ma być elementem zaproszenia na zgromadzenie - będzie skuteczne następnego dnia po terminie, w którym ma się odbyć.

 

 

Dobra zmiana w Kodeksie cywilnym

W efekcie uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości zostanie też zmieniony art. 39 Kodeksu cywilnego dotyczący skutków prawnych czynności dokonanych bez umocowania. Zgodnie z nowym jego brzmieniem, jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, za którą czynność została dokonana. Druga strona będzie mogła wyznaczyć termin do jej potwierdzenia. Jego brak będzie skutkował nieważnością umowy i powstaniem po stronie osoby prawnej, jak i jej kontrahenta, roszczenia odszkodowawczego. Nowe jego brzmienie będzie więc spójne z art. 103 Kc. Zdaniem wiceministra Haładyja zmiana art. 39 pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Maciej Szewczyk, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy przyznaje, że w dotychczasowym stanie prawnym występuje  swoista luka prowadząca do niekonsekwentnego traktowania skutków prawnych czynności dokonanych w imieniu osoby prawnej, np. spółki przez piastuna jej organu, np. zarządu oraz przez pełnomocnika (rzekomego pełnomocnika). - Proponowane rozwiązanie zrównuje więc w zasadzie skutki prawne działania bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania przez pełnomocnika oraz piastuna organu osoby prawnej - uważa Maciej Szewczyk.

 


 

Zmiany w innych ustawach

Ponadto ustawa zmienia wiele innych aktów, m.in. ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Po jej wejściu w życie posiadacze zezwolenia na obrót hurtowy zyskają prawo zaopatrywania w napoje alkoholowe statków, pociągów i samolotów bez uzyskiwania dodatkowego. Doprecyzuje też, że można jednorazowo wniesieść opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ustawa umożliwi też odbiór przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego) mobilnych gastronomii w innym mieście powiatowym niż jest zarejestrowany przedsiębiorca.

Teraz ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Generalnie większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.  Jednak zmiany w Kodeksie cywilnym, Kodeksie spółek handlowych zaczną obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Jeszcze dłuższe vacatio legis mają przepisy podatkowe.

 

Czytaj więcej w SIP LEX: