Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to szeroka nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadza ona wiele zmian w regulacjach podatkowych i bilansowych.

 


Rozliczenie pracy małżonka

Po wejściu w życie nowych przepisów kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie mogło być wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Zobacz również: W mobilnym biznesie jedna kasa rejestrująca wystarczy >>

Ulga na złe długi >>

Dziedziczenie firmy bez podatku od spadku >>

Mały podatnik w PIT i CIT

Zmieni się także definicja małego podatnika. Będzie nim podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. Obecnie jest to 1,2 mln euro.

 


Łatwiejsze rozliczenie straty

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty. Taka zasada obowiązuje aktualnie. Po zmianie przepisów będzie można rozliczyć stratę jednorazowo w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł. Nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu. Kwota dalszego obniżenia w którymkolwiek z tych lat również nie będzie mogła być przekroczyć 50 proc. wysokości tej straty.

Zmiany w uldze na złe długi w VAT

Nieściągalność wierzytelności będzie uprawdopodobniona, w przypadku gdy nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obecnie musi upłynąć 150 dni.

Zobacz również: Korekta kosztów przez dłużnika i ulga na złe długi - problemy rachunkowe >>

MF zmienia zdanie w sprawie VAT >>

Inne zmiany

Zmiany mają dotknąć także przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Deklaracje dotyczące podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) będzie można wysyłać elektronicznie.

Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe będzie trzeba przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie. Obecnie podlegają one trwałemu przechowywaniu.