Projekt dostosowuje polskie prawo do ustawodawstwa UE; KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce z powodu niewdrożenia jeszcze tych przepisów - przypomniała posłanka sprawozdawczyni projektu Grażyna Ciemniak (PO).

Ciemniak dodała, że celem ustawy jest ograniczenie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową oraz tzw. F-gazów w "trosce o zdrowie i środowisko". "Organicznie emisji tych substancji ma też wpływ na zmiany klimatyczne" - podkreśliła.

Zobacz: Nowe przepisy dla ochrony powietrza 

Fluorowane gazy cieplarniane (substancje tzw. HFC, PFC i SF6) są stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki. Z kolei gazy niszczące warstwę ozonową to freony i halony; ich stosowanie np. w lodówkach jest jednak obecnie coraz rzadsze.

Posłanka dodała, że ustawa dotyczyć będzie wielu tysięcy przedsiębiorców, firm czy instytucji publicznych, które korzystają z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających powyżej 3 kg substancji mającymi w składzie z F-gazy, czy substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO).

Nowe przepisy będą określać system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Ma to dotyczyć m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających F-gazy lub SZWO, operatorów systemów przeciwpożarowych wyposażonych w te gazy, osób fizycznych wykonujących czynności wymagające zaświadczenia w zakresie odzysku F-gazów z systemów klimatyzacji samochodowej, producentów różnych pianek, aerozoli, środków gaśniczych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Ustawa wymagać będzie prowadzenia kontroli szczelności urządzeń, szkoleń i zaświadczeń, odpowiednich etykiet opisujących produkt, jak i sprawozdań dotyczących wykonywanych czynności.

Zobacz: Projekt ustawy dotyczący ochrony warstwy ozonowej trafi do komisji 

Projektowane przepisy regulują też kwestie sprawozdawczości w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Na firmy stosujące te gazy albo przywożące oraz wywożące je z Polski nałożono obowiązek przekazywania w formie elektronicznej rocznych sprawozdań do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Kontrolę przestrzegania ustawy i rozporządzeń wspólnotowych sprawować będą organy Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, a także - w określonych przypadkach - Minister Obrony Narodowej lub organy przez niego wskazane.

Projekt zakłada też, że w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych będą stosowane kary pieniężne. (PAP)