Uwaga!

Od 7 września 2019 r. pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy.

Zobacz w LEX: Art. 97 kodeksu pracy, rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

Wzór: świadectwo pracy

Zgodnie z powyższym wzorem w lewym górnym rogu świadectwa należy podać numer NIP lub REGON-PKD pracodawcy.


Uwaga!

Od 1 stycznia 2017 r. ze wzoru usunięte zostało wymaganie opatrzenia świadectwa pracy pieczęcią pracodawcy.

 

Ważne!

W przypadku wystawienia nowego świadectwa pracy w związku z:

  • uwzględnieniem wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy,
  • uwzględnieniem przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy,
  • przywróceniem pracownika do pracy lub przyznaniem mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,

pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.

 

 

Ustęp 1 świadectwa pracy

W ustępie 1 świadectwa pracy należy wskazać:

  • dane pracownika - imię (imiona) i nazwisko pracownika, datę urodzenia,
  • dane pracodawcy,
  • okres zatrudnienia (wraz ze wskazaniem wymiaru czasu pracy).

Wykazując okres zatrudnienia należy uwzględnić nie tylko okres wynikający z ostatniej łączącej strony umowy o pracę, ale także okresy poprzedniego zatrudnienia u danego pracodawcy, jeżeli pracodawca nie wydał wcześniej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy.

Przykład

Jan Nowak został zatrudniony w Omega sp. z. o.o. z dniem 01.09.1998 r. na podstawie umowy o pracę na okres próbny (3 miesiące) w wymiarze pełnego etatu. Po zakończeniu okresu próbnego strony zawarły umowę na czas określony (3 lata), a po jej rozwiązaniu umowę na czas nieokreślony. Z dniem 31.12.2018 r. doszło do rozwiązania stosunku pracy.

Przykładowy zapis w świadectwie pracy powinien brzmieć:

„Stwierdza się, że Jan Nowak, urodzony 20.04.1968 r. był zatrudniony w Omega sp. z. o.o., ul. Zielona 29, 01-001 Warszawa, w okresie od 01.09.1998 r. do 31.12.2018 r. w wymiarze pełnego etatu”

Ważne!

Pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych w art. 231 k.p. lub w przepisach odrębnych wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców)

 

 

Sprawdź również książkę: Świadectwo pracy po zmianach >>


 

Ustęp 2 świadectwa pracy

Pracodawca będący agencją pracy tymczasowej ma obowiązek zamieszczać w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu, także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Czytaj w LEX: Czy pracodawca wydaje jeszcze odpisy świadectw pracy? >

 

Ustęp 3 świadectwa pracy

W ustępie 3 świadectwa pracy należy wskazać rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje.

Przykładowy zapis:

„W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę specjalisty ds. kadr i płac”.

 

Ustęp 4 świadectwa pracy

W ustępie 4 świadectwa pracy należy wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania lub podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy.

W tym miejscu pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683, w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych.

Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 k.p.:

- za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie.

Przykładowy zapis:

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem – art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy”.

- bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 k.p.,

 

 

Sprawdź również książkę: Świadectwo pracy po zmianach >>


 

Przykładowy zapis:

„Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia – art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy”.

(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych)

Więcej praktycznych przykładów i pełną treść poradnika dotyczącego wypełniania świadectwa pracy znajdziesz w LEX Kadry

Nie masz dostępu do tego materiału? Zapytaj o niego tutaj >

 

Ustęp 5 świadectwa pracy

W ustępie 5 świadectwa pracy należy wskazać okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

 

Ustęp 6 świadectwa pracy

Ustęp 6 pkt 1 świadectwa pracy

W ustępie 6 w pkt 1 świadectwa pracy należy zamieścić informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku.

W tym miejscu pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 k.p. (tzw. urlop na żądanie).

Ustęp 6 pkt 2 świadectwa pracy

W ustępie 6 w pkt 2 świadectwa pracy należy zamieścić informacje dotyczące wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Zobacz przykłady w LEX >

 

Ustęp 6 pkt 3 świadectwa pracy

W ustępie 6 w pkt 3 świadectwa pracy należy zamieścić informacje dotyczące wykorzystanego urlopu ojcowskiego.

W tym miejscu pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski, pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka.

Ważne!

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

 

Czytaj dalej w LEX >

lub

Zapytaj o dostęp do tego poradnika >

 

Sprawdź również książkę: Świadectwo pracy po zmianach >>