Projekt zawiera m.in. propozycję zmian do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Dotyczą one:


W ramach zezwoleń:

- określenia wielkości obwodów, a nie jak dotychczas wieku drzew podlegających obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia, na wysokości 5 cm (średnie obwody drzew 10-letnich): 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

- braku obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuwanie m.in.: krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów usuwanych przez właściwe służby w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, drzew i krzewów należących do inwazyjnych gatunków obcych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska,

- ochrony drzew przed niepotrzebną wycinką w przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę,

- określenia właściwego organu do wydawania zezwoleń w przypadku nieruchomości należących do miast na prawach powiatu.

W ramach opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

- nowego sposobu obliczania wysokości opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, która będzie zależna od wielkości obwodu pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji. W związku z tym możliwe będzie wprowadzenie innej wysokości opłat na terenach wiejskich i zurbanizowanych;

- wprowadzenia szerszego zwolnienia z opłaty administracyjnej za usuwanie drzew do ok. 25 lat oraz krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach nieużytkowanych (tzw. samosiew).

W ramach kar:

- obniżenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów,

- możliwości obniżenia wysokości kary o 50% m.in. w przypadku drzew obumarłych oraz w przypadku braku możliwości uiszczenia przez osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a drzewa zostały usunięte z własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą; uzupełnienie przepisu dot. pielęgnacji korony drzew o sankcję karną za jego nieprzestrzeganie, wynoszącej 0,6 wysokości opłaty administracyjnej,

- doprecyzowania, że za zniszczenie drzew uznaje się w szczególności usunięcie powyżej 50% korony drzewa (tzw. ogławianie drzew), a 30% kary będzie pobierane od razu ze względu na trwałe okaleczenie drzewa; wprowadzenie instytucji przedawnienia, jeżeli minęło 5 lat od usunięcia lub zniszczenia drzewa,

- przeniesienia wpływów z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminy z budżetu gminy do budżetu powiatu.


W ramach ochrony i pielęgnacji drzew:

- modyfikacji przepisu zawierającego katalog dopuszczalnych zabiegów w koronie drzew, aby dostosować go do różnych potrzeb prowadzenia cięć w koronach drzew,

- możliwości wydania rozporządzenia Ministra Środowiska w celu ochrony drzew i krzewów na placach budowy.

Kolejnym etapem prac legislacyjnych będzie przekazanie projektu do Sejmu RP. Planowane wejście w życie ustawy 1 stycznia 2015 r.