Jak powiedział Adam Struziak, "przedmiotowy wykaz zawiera ponad 45 tys. działek położonych w granicach miast (gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i dzielnic innych gmin miejskich) o łącznej powierzchni ponad 59 tys. ha".

"W wykazie zostały wyszczególnione również informacje o ponad 450 budynkach i lokalach na badanych obszarach" - dodał dyrektor departamentu gospodarowania zasobem KOWR.

Jak zaznaczył Adam Struziak, "sporządzenie ww. wykazu wymagało od KOWR zaangażowania bardzo dużego nakładu pracy i czasu z uwagi na znaczną ilość przekazywanych informacji". "Warto dodać, że pomimo zmiany organizacji, jaka miała miejsce we wrześniu br., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał wymagany wykaz w ustawowym terminie".

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał we wrześniu br. z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego.

Jak przypomniał dyrektor, "kolejny wykaz, o którym mowa w ustawie, tj. wykaz nieruchomości poza granicami miast zostanie przekazany do KZN do 13 marca 2018 r.". Adam Struziak dodał, że chodzi o te nieruchomości, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z funkcją terenu określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, umożliwiają inwestycje mieszkaniowe.

Ustawa o KZN weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami skarbu państwa. Grunty, które wejdą do KZN zostaną przeznaczone pod budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Maksymalny czynsz będzie ustalany na podstawie rozporządzenia wydawanego co roku przez Radę Ministrów.

Zakłada się, że pierwsze budynki w programie Mieszkanie plus na gruntach skarbu państwa powstaną w 2019 r.

KZN podpisał już porozumienia na blisko 6 tys. mieszkań.

Dodatkowo KZN zawarł umowy dotyczące uruchomienia inwestycji z programu Mieszkanie plus ws. 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP SA oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej.(PAP)