Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są gorsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano- montażowych nieco bardziej znaczący niż zapowiadano w sierpniu.
"We wrześniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 22 (w sierpniu minus 16). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 31 proc. (w sierpniu odpowiednio 12 proc. i 28 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - wynika z badań.
GUS podał, że bieżące oceny i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu.
"Utrzymują się znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy badanych jednostek zapowiadają dalsze ograniczanie zatrudnienia, większe niż planowali w sierpniu. Spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach może być nieco bardziej znaczący niż zapowiadano przed miesiącem" - napisano w komentarzu do badania.
Spośród badanych podmiotów 21 proc. (przed rokiem 22 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.
"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, bardziej znaczącego niż przewidywali przed rokiem" - napisano.
Badania wskazują, że przedsiębiorcy zgłaszają we wrześniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75 proc. wobec 79 proc. w analogicznym miesiącu 2011 roku.
"We wrześniu 21 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 68 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13 proc., 77 proc., 10 proc.)" - głosi komunikat GUS.
Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 3,1 proc. wobec 4,6 proc. przed rokiem.
"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (61 proc. we wrześniu br., 58 proc. przed rokiem) oraz konkurencją na rynku (59 proc. we wrześniu br., 56 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)" - wynika z badań.
"W porównaniu z wrześniem 2011 r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 35 proc. do 49 proc.) i z niedostatecznym popytem (z 34 proc. do 43 proc.), a spadło – z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 22 proc. do 17 proc.)" - dodali autorzy. (PAP)