Ustawa o weteranach z 2011 r. wprowadziła w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom. Zaczną one obowiązywać od 30 marca.

"W zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej" - poinformował NFZ w komunikacie. Oznacza to, że poszkodowani weterani, korzystający z wyżej wymienionych świadczeń, nie będą wpisywani na listy oczekujących.

Weteranem poszkodowanym może być osoba, która biorąc udział w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w związku z tymi działaniami lub choroby.

Osoby, chcące uzyskać przysługujące poza kolejnością świadczenia, muszą okazać legitymację weterana poszkodowanego. Jest ona wydawana przez ministra obrony narodowej w odniesieniu do żołnierzy, ministra spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. (PAP)

pro/ bno/ gma/