Jedną z podstawowych przesłanek przyznania cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest posiadanie:

  • dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydany przez polską szkołę wyższą lub w innym państwie członkowskim UE;
  • lub dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE, pod warunkiem że dyplom został uznany w Polsce za równoważny (nostryfikacja dyplomu); 
  • albo dyplomu lekarza albo lekarza dentysty - wydanego w innym państwie niż państwo członkowskie UE + świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW).

Podstawowym celem LEW jest uznanie kwalifikacji lekarza lub lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędącym państwem członkowskim UE.

WZÓR DOKUMENTU: Świadectwo złożenia lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego >

WZÓR DOKUMENTU: Świadectwo złożenia lekarsko-dentystycznego egzaminu weryfikacyjnego >

 

Krzysztof Izdebski, Karol Kolankiewicz, Anna Karkut

Sprawdź  

Do LEW może przystąpić osoba, która uzyskała dyplom lekarza w państwie niebędącym państwem członkowskim UE, uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza, po ukończeniu co najmniej 5-letnich studiów. Uzyskanie wyniku pozytywnego LEW potwierdza uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych wskutek ukończenia kształcenia spełniającego minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa UE.

Czytaj też: Kwalifikacja pracowników podmiotów leczniczych do właściwej grupy płacowej krok po kroku >>>

LEW jest przeprowadzany na wniosek zainteresowanego lekarza złożony do Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Wniosek jest generowany w systemie teleinformatycznym CEM po wprowadzeniu przez wnioskodawcę do formularza na stronie internetowej CEM określonych danych. Lekarz – wnioskodawca po pobraniu i wydrukowaniu wniosku podpisuje go własnoręcznie, a następnie składa do dyrektora CEM wraz z dyplomem lekarza (z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w RP lub w innym państwie członkowskim UE).

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, uiszczaną w polskich złotych.

Egzamin odbywa się 2 razy do roku (od dnia 15 maja do dnia 15 czerwca / od dnia 15 października do dnia 15 listopada), w miejscach i terminach ustalonych przez dyrektora CEM.

Czytaj też: Zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy w świetle specustawy >>>

LEW to 200 pytań zawierających 5 odpowiedzi, z których tylko 1 jest prawidłowa (za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, w przypadku braku odpowiedzi, zaznaczenia nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane). Wynik pozytywny LEW uzyskuje osoba, która uzyska co najmniej 60% ww. maksymalnej liczby punktów.

Czytaj także: NIK krytycznie o uznawaniu kwalifikacji cudzoziemców spoza UE>>

Pytania zawarte w LEW obejmują program studiów na kierunku lekarskim na terytorium RP (zakres problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań LEW został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.02.2021r.) z następującego zakresu:

  1. chorób wewnętrznych z medycyną rodzinną;
  2. pediatrii z neonatologią;
  3. chirurgii ogólnej z chirurgią urazową;
  4. położnictwa i ginekologii;
  5. medycyny ratunkowej i intensywnej terapii;
  6. psychiatrii.

LEW jest składany wyłącznie w języku polskim.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LEW w terminie 21 dni od dnia złożenia egzaminu.

 

——————————————————————–
Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008r.); specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

Współautor „Komentarza do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021) oraz podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021)