Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", zwanej dalej "pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej "Programem", w tym:
1)
formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;
2)
szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność;
3)
kryteria wyboru operacji.
§  2. 
O pomoc może ubiegać się:
1)
grupa producentów rolnych:
a)
uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1145), zwanej dalej "ustawą o grupach producentów rolnych",
b)
w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,
c)
która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 417 oraz z 2023 r. poz. 1823)

- zwana dalej "grupą";

2)
organizacja producentów:
a)
uznana nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia:
11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502) albo
20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1228),
b)
która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013"

- zwana dalej "organizacją".

§  3. 
1. 
Pomoc jest przyznawana grupie:
1)
która zobowiąże się do realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych;
2)
która posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
3)
która działa jako przedsiębiorca prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";
4)
w skład której nie wchodzą członkowie będący producentami jednego produktu lub grupy produktów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych, wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub organizacji producentów owoców i warzyw, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub produkt tożsamy z produktem produkowanym zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych lub przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną, w ramach:
a)
działań:
"Grupy producentów rolnych" objętego planem rozwoju obszarów wiejskich,
"Grupy producentów rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem,
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
b)
mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw;
4a)
w skład której nie wchodzą członkowie będący producentami jednego produktu lub grupy produktów, którzy byli członkami grupy producentów rolnych, która otrzymała wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 1, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2068), które nie zostało rozliczone zgodnie z umową o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1 tej ustawy;
5)
której:
a)
każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
b)
każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub
c)
każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy - w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub
d)
każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy;
6)
której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
której każdy z członków tej grupy będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana;
8)
w skład której nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa w pkt 4, z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
9)
jeden raz w okresie realizacji Programu.
1a. 
Do przyznawania pomocy organizacji stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, przy czym zobowiązanie organizacji do realizacji planu biznesowego dotyczy planu biznesowego, o którym mowa w:
1)
§ 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. poz. 87, z 2019 r. poz. 1293 oraz z 2021 r. poz. 1767) 2  , zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie uznawania organizacji producentów" - w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, albo
2)
§ 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania (Dz. U. z 2019 r. poz. 169 oraz z 2020 r. poz. 254) 3  , zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka" - w przypadku organizacji uznanej na podstawie ustawy, o której mowa w § 2 pkt 2 lit. a tiret drugie.
2. 
Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczą:
1)
osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji lub w roku uznania grupy albo organizacji, oraz
2)
osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku uznania grupy albo organizacji i beneficjentów poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem.
3. 
Przez przejęcie w całości gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, rozumie się przejęcie przez przeniesienie własności wszystkich gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz zwierząt gospodarskich, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika przekazującego gospodarstwo, będące zarówno przedmiotem jego odrębnej własności, jak również przedmiotem współwłasności, z tym że własnością przekazującego lub w jego posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
4. 
Grupa utworzona ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych" zgodnie z przepisami w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych może ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli w jej skład nie wchodzą producenci, którzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na produkt "Ziarno zbóż" lub "Nasiona roślin oleistych", której przyznano i wypłacono pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
4a. 
Organizacja utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznana ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013 może ubiegać się o przyznanie pomocy, jeżeli w jej skład nie wchodzą producenci, którzy byli członkami grupy producentów rolnych utworzonej ze względu na produkt "Ziarno zbóż" lub "Nasiona roślin oleistych", lub grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", której przyznano i wypłacono pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
5. 
(uchylony).
§  4. 
1. 
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałów regionalnych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
2. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
3. 
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
4. 
Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność, nie później niż od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
§  5. 
1. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę grupy albo organizacji.
2. 
Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, podlega rozpatrzeniu, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu tego terminu.
3. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego albo drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy albo organizacji.
§  6. 
1. 
Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:
1)
dane grupy albo organizacji:
a)
nazwę, siedzibę, adres i formę prawną,
b)
numer z Krajowego Rejestru Sądowego,
c)
numer identyfikacyjny,
d)
dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy albo organizacji, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer PESEL, a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania grupy albo organizacji nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;
2)
informację o liczbie członków grupy albo organizacji;
3)
dane identyfikacyjne członków grupy albo organizacji oraz ich małżonków zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres, numer identyfikacyjny oraz numer PESEL, a jeżeli członek grupy albo organizacji lub jego małżonek nie posiadają obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość, który został dołączony do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego;
4)
datę i numer decyzji o uznaniu grupy albo organizacji;
5)
oświadczenie o planowanej, w każdym z pierwszych 5 lat po uznaniu, wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktu lub grupy albo organizacja produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, wytworzonych przez jej członków;
6)
(uchylony);
7)
informację o objęciu dobrowolnym ubezpieczeniem produkcji rolnej, innym niż ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477), co najmniej 50% produkcji każdego z członków grupy albo organizacji będącego producentem w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja zostały uznane, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy albo organizacji zawarli takie ubezpieczenie;
8)
określenie kategorii przedsiębiorstwa prowadzonego przez grupę albo organizację zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia nr 651/2014;
9)
informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełne etaty albo liczbie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy - w przypadku zatrudniania przez grupę albo organizację takich osób;
10)
oświadczenie grupy albo organizacji, że znane są jej warunki, o których mowa w § 15.
2. 
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:
1)
oświadczenie grupy albo organizacji potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;
2)
oświadczenie grupy oraz jej członków dotyczące spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", o której mowa w § 3 ust. 4, również o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4;
2a)
oświadczenie organizacji oraz jej członków dotyczące spełniania warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, a w przypadku organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013, o której mowa w § 3 ust. 4a, również o spełnianiu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4a;
3)
kopie dokumentów, w szczególności: faktur dotyczących zakupu środków do produkcji, faktur dotyczących sprzedaży produktów, umów sprzedaży produktów, potwierdzających produkcję poszczególnych członków grupy albo organizacji uznanych ze względu na produkty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. d, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji;
4)
zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 w ust. 1 pkt 5 lit. c - dla poszczególnych producentów będących członkami grupy albo dla poszczególnych producentów będących członkami organizacji, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej;
5)
kopie umów potwierdzające objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, co najmniej 50% produkcji każdego z członków grupy albo organizacji w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja zostały uznane, ważne przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli członkowie grupy albo organizacji zawarli takie ubezpieczenie, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie tego ubezpieczenia, jeżeli nie wynika to z umowy ubezpieczenia;
6)
kopię aktu założycielskiego grupy albo organizacji;
7)
kopie dokumentów potwierdzających przejęcie w całości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok uznania grupy albo organizacji albo w roku uznania grupy albo organizacji - w przypadku takiego przejęcia;
8)
kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) złożonego przez grupę albo organizację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 9;
9)
inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy oraz umożliwiające weryfikację wniosku o przyznanie pomocy.
3. 
Grupa oraz organizacja informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem oraz dołączonych do niego dokumentów niezwłocznie po ich zaistnieniu.
4. 
Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.
§  7. 
1. 
Pomoc przysługuje grupie oraz organizacji według kolejności ustalonej przez Prezesa Agencji przy zastosowaniu kryteriów wyboru.
2. 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1)
jeżeli grupa albo organizacja jest zorganizowana w formie spółdzielni - przyznaje się 3 punkty;
2)
jeżeli grupa zrzesza producentów w kategoriach:
a)
produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", lub
b)
świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
c)
bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
d)
owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
e)
miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
f)
rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
g)
szyszki chmielowe

- przyznaje się 3 punkty;

2a)
jeżeli organizacja zrzesza producentów produktów lub grup produktów:
a)
wysokiej jakości objętych art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013 lub
b)
sektora wieprzowiny, o których mowa w części XVII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
c)
sektora wołowiny i cielęciny, o których mowa w części XV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
d)
sektora baraniny i koziny, o których mowa w części XVIII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
e)
sektora produktów pszczelich, o których mowa w części XXII załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub
f)
sektora chmielu, o których mowa w części VI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013 - przyznaje się 3 punkty;
3)
jeżeli w skład grupy uznanej ze względu na:
a)
produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 10 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu,
b)
liście tytoniu suszone wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy - przyznaje się 0,2 punktu;
3a)
jeżeli w skład organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do:
a)
sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 15 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,
b)
sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 25 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu,
c)
sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, wchodzi co najmniej 30 członków - przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka organizacji - przyznaje się 0,2 punktu;
4)
jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy albo organizacji w zakresie produktu, ze względu na który grupa albo organizacja zostały uznane, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy - przyznaje się 3 punkty;
5)
jeżeli siedziba grupy albo organizacji znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:
a)
powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 3 punkty,
b)
powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 2 punkty,
c)
od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - przyznaje się 1 punkt;
6)
jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:
a)
innowacyjności - przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii - przyznaje się 5 punktów lub
b)
przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska - przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii - przyznaje się 5 punktów;
7)
jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo jeżeli grupa albo organizacja zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyznaje się 2 punkty.
§  8. 
1. 
Ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia się wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone do Agencji zgodnie z § 5, w terminie określonym w § 4 ust. 2.
2. 
Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej.
3. 
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom oraz organizacjom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa albo organizacja uzyskały co najmniej 3 punkty.
4. 
W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje większa liczba członków grupy albo organizacji.
5. 
W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje data wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo pkt 2 lit. a, przy czym pierwszeństwo przysługuje grupie albo organizacji wcześniej uznanej.
6. 
W przypadku grup oraz organizacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów i posiadają taką samą liczbę członków oraz taką samą datę wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo pkt 2 lit. a, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje siedziba grupy albo organizacji w powiecie o większym rozdrobnieniu agrarnym, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5.
§  9. 
1. 
Punkty, o których mowa w § 7 ust. 2, przyznaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji.
2. 
(uchylony).
3. 
Prezes Agencji, niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup i organizacji oraz liczby przyznanych punktów.
4. 
Jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie, aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.
§  10. 
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 150 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. 
Poza elementami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie, że płatność jest wypłacana na wniosek o płatność na podstawie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 13 ust. 1.
3. 
Grupom, które nie spełniają warunków określonych w § 2 lub § 3, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", o której mowa w § 3 ust. 4, również warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4, albo których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.
3a. 
Organizacjom, które nie spełniają warunków określonych w § 2 lub § 3, a w przypadku organizacji uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, lub uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów oleistych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 1308/2013, o której mowa w § 3 ust. 4a, również warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4a, albo których wnioski o przyznanie pomocy nie uzyskały minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 8 ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, odmawia przyznania pomocy.
§  11. 
1. 
Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez beneficjenta, licząc od dnia następującego po dniu wydania decyzji o uznaniu, o którym mowa w § 2.
2. 
Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego okresu prowadzenia działalności przez beneficjenta, o którym mowa w ust. 1.
2a. 
Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2, lecz został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, pomoc jest wypłacana w wysokości pomniejszonej o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.
3. 
Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności w terminie, o którym mowa w ust. 2 albo w ust. 2a, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.
4. 
Pomoc jest wypłacana beneficjentowi posiadającemu uznanie, o którym mowa w § 2, w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność, oraz w dniu złożenia wniosku o płatność.
§  12. 
1. 
Wniosek o płatność poza elementami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4 i 8, zawiera:
1)
wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytworzonych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków, za okres, którego dotyczy wniosek, i sprzedanych odbiorcom niebędącym:
a)
członkami beneficjenta,
b)
współmałżonkiem członka beneficjenta,
c)
podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;
2)
wartość planowanych, na kolejny rok prowadzenia działalności, przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytwarzanych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków, i które będą sprzedane odbiorcom niebędącym:
a)
członkami beneficjenta,
b)
współmałżonkiem członka beneficjenta,
c)
podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;
3)
numer rachunku bankowego beneficjenta;
4)
oświadczenie beneficjenta o planowanej, w kolejnych latach realizacji planu biznesowego, wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktu lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, i wytworzonych przez jego członków;
5)
informację o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełne etaty albo liczbie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o płatność - w przypadku zatrudniania przez beneficjenta takich osób oraz uzyskania punktów z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy.
2. 
Do wniosku o płatność dołącza się:
1)
wykazy faktur VAT i rachunków uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, dotyczących produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, oraz sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, za okres, którego dotyczy wniosek, potwierdzających:
a)
przychody netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów,
b)
wartość i ilość produktów lub grupy produktów wytworzonych przez członków beneficjenta i sprzedanych beneficjentowi,
c)
przychody netto beneficjenta za okres, którego dotyczy wniosek, ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jego członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym:
członkami beneficjenta,
współmałżonkiem członka beneficjenta,
podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem;
2)
sprawozdanie z realizacji planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych albo w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów, albo w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka, za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok prowadzenia działalności, za który beneficjent ubiega się o płatność, a w przypadku wniosku o płatność za piąty rok prowadzenia działalności - za cały okres realizacji planu biznesowego;
3)
oświadczenie beneficjenta, złożone na podstawie danych rzeczywistych za pełny okres obrachunkowy, potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt, za pierwszy rok działalności - w przypadku braku tego potwierdzenia na etapie przyznania pomocy finansowej;
4)
kopię imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), złożonego przez beneficjenta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o płatność, jeżeli beneficjent zatrudnia osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5, oraz uzyskał punkty z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy.
3. 
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.
4. 
W przypadku beneficjentów, dla których okresy prowadzenia działalności, o których mowa w § 11 ust. 1, zakończyły się przed dniem doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, wnioski o płatność za pierwszy okres pomocy mogą być składane po dniu, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.
5. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie oraz § 14 ust. 1 pkt 3, rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające na:
1)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2)
posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji;
3)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.
§  13. 
1. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.
2. 
Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 12.
3. 
Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie wniosku o płatność w terminie:
1)
jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013" - wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;
2)
było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013 - określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.
4. 
Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna.
§  14. 
1. 
Wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa albo organizacja została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
1)
członkami beneficjenta;
2)
współmałżonkiem członka beneficjenta;
3)
podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.
2. 
Wysokość pomocy wynosi odpowiednio:
1)
po pierwszym roku prowadzenia działalności - 10%,
2)
po drugim roku prowadzenia działalności - 9%,
3)
po trzecim roku prowadzenia działalności - 8%,
4)
po czwartym roku prowadzenia działalności - 7%,
5)
po piątym roku prowadzenia działalności - 6%

– wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto beneficjenta, o których mowa w ust. 1.

2a. 
Pomoc jest wypłacana w wysokości ustalonej zgodnie ze sposobem wskazanym w art. 63 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 809/2014".
3. 
Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.).
§  15. 
Beneficjent jest obowiązany do spełniania następujących warunków:
1)
realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ustawy o grupach producentów rolnych, w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania - w przypadku beneficjenta będącego grupą;
1a)
realizowania przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów albo w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie uznawania organizacji producentów na rynku mleka, w każdym roku działalności od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego w okresie 5 lat po dniu uznania - w przypadku beneficjenta będącego organizacją;
2)
przedkładania sprawozdania z realizacji działań lub inwestycji ujętych w planie biznesowym z każdym wnioskiem o płatność;
3)
utrzymania uznania, o którym mowa w § 2, przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności;
4)
umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą w swojej siedzibie oraz w miejscach prowadzenia produkcji przez jego członków w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
5)
przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
6)
informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu biznesowego w okresie jego realizacji, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
6a)
(uchylony);
7)
udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
8)
dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez jego nowych członków wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 i 8, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych", o której mowa w § 3 ust. 4, również wymagań określonych w § 3 ust. 4;
9)
zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, 2, 6 i 7, za których spełnienie zostały przyznane punkty;
9a)
zachowania w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 i 3a, za których spełnienie zostały przyznane punkty, przy czym za zachowanie tych kryteriów uznaje się zachowanie co najmniej:
a)
10 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego grupą uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów innych niż liście tytoniu suszone,
b)
30 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego grupą uznaną ze względu na liście tytoniu suszone,
c)
15 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektorów innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, oraz sektor tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013,
d)
25 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora mleka i przetworów mlecznych, o którym mowa w części XVI załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013,
e)
30 członków w jego składzie - w przypadku beneficjenta będącego organizacją uznaną ze względu na produkt lub grupę produktów należących do sektora tytoniu, o którym mowa w części XIV załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013;
10)
prowadzenia rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację i poświadczenie sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego członków oraz podmioty niebędące jego członkami;
11)
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany, wytworzonych przez jego członków;
12)
dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2, wyłącznie gdy:
a)
każdemu z jego nowych członków będącemu producentem zostały przyznane płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku przystąpienia członka do beneficjenta lub co najmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok przystąpienia członka do beneficjenta - w przypadku beneficjenta uznanego ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub
b)
każdy z jego nowych członków będący producentem posiadał zwierzęta gospodarskie objęte obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które beneficjent został uznany, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta, lub
c)
każdy z jego nowych członków prowadzący dział specjalny produkcji rolnej w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, prowadził ten dział specjalny produkcji rolnej co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta, lub
d)
każdy z jego nowych członków prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do beneficjenta;
13)
przestrzegania obowiązków, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.).
§  15a. 
Warunki, o których mowa w § 15 pkt 12, nie dotyczą:
1)
osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok przystąpienia do beneficjenta lub w roku przystąpienia do beneficjenta, oraz
2)
osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku przystąpienia do beneficjenta i beneficjentów poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem.
§  15b. 
(uchylony).
§  16. 
1. 
Agencja ocenia realizację planu biznesowego na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 2, lub kontroli na miejscu, biorąc pod uwagę w szczególności stopień realizacji zamierzonych przedsięwzięć w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego.
2. 
W przypadku gdy ze składanego sprawozdania za trzeci lub czwarty rok działalności wynika, że beneficjent nie realizuje działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa, w formie pisemnej, beneficjenta do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. 
W przypadku braku uzasadnienia przez beneficjenta nierealizowania działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym za trzeci lub czwarty rok działalności, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do złożenia wyjaśnień, wskazując zakres spraw, których dotyczy wezwanie.
4. 
W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, lub ustalenia, że beneficjent nie realizował w pełni lub częściowo działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku, kwota pomocy, ustalona po uwzględnieniu art. 63 rozporządzenia nr 809/2014, ulega zmniejszeniu za trzeci lub czwarty rok działalności, w którym stwierdzono niepełną realizację planu biznesowego:
1)
o 50% - jeżeli beneficjent nie realizował żadnego działania lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku;
2)
o 25% - jeżeli beneficjent realizował przynajmniej jedno działanie lub inwestycję, ale nie realizował wszystkich działań lub inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym w danym roku.
5. 
W przypadku niespełnienia przez beneficjenta warunków, o których mowa w § 15:
1)
(uchylony);
2)
pkt 6 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 2%;
3)
(uchylony);
4)
pkt 7 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 0,5%;
4a)
pkt 9a - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10% za każdego członka beneficjenta mniej niż liczba członków wymagana zgodnie z zobowiązaniem;
5)
pkt 11 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 10%;
6)
pkt 13 - kwota pomocy za dany rok działalności beneficjenta ulega zmniejszeniu o 1%.
6. 
W przypadku niespełnienia przez beneficjenta warunku, o którym mowa w § 15 pkt 9 - odmawia się wypłaty pomocy od tego roku działalności, w którym stwierdzono zaprzestanie spełniania kryteriów.
7. 
W przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 lub 8 lub § 15 pkt 12, a w przypadku beneficjenta utworzonego ze względu na grupę produktów "Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych" albo należącego do sektora zbóż, o których mowa w części I załącznika I do rozporządzenia nr 1308/2013, również warunków określonych w § 3 ust. 4 albo § 3 ust. 4a, Agencja:
1)
informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o niespełnianiu przez poszczególnych jego członków warunków przyznania pomocy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, ze wskazaniem warunków, które nie są spełnione przez tych członków, oraz
2)
nie wlicza przy ustalaniu wysokości pomocy, o której mowa w § 14 ust. 1, za dany rok prowadzenia działalności przez beneficjenta, wartości przychodów pochodzących ze sprzedaży produktów wyprodukowanych przez członka beneficjenta, który nie spełnia warunków przyznania pomocy.
8. 
Podstawą do wypłaty pomocy są dokumenty, które umożliwiają identyfikację i poświadczenie sprzedaży.
9. 
Ostatnia, piąta płatność jest możliwa do realizacji po potwierdzeniu przez Agencję osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym w ujęciu rzeczowo-rodzajowym na podstawie złożonego przez beneficjenta sprawozdania za cały okres realizacji planu biznesowego oraz kontroli na miejscu.
10. 
W przypadku nieosiągnięcia celów określonych w planie biznesowym przez niezrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności przez beneficjenta.
§  17. 
W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 15:
1)
pkt 3 - zwrotowi podlega 20% otrzymanej pomocy;
2)
pkt 4 - zwrotowi podlega 100% otrzymanej pomocy;
3)
pkt 5 - zwrotowi podlega 100% otrzymanej pomocy;
4)
pkt 6 - zwrotowi podlega 2% otrzymanej pomocy;
5)
pkt 7 - zwrotowi podlega 0,5% otrzymanej pomocy;
6)
pkt 13 - zwrotowi podlega 1% otrzymanej pomocy.
§  18. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rozwój wsi kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).
2 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która weszła w życie z dniem 2 października 2021 r.
3 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która weszła w życie z dniem 2 października 2021 r

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.621 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data aktu: 02/08/2016
Data ogłoszenia: 23/04/2024
Data wejścia w życie: 19/08/2016