Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy, zwanego dalej "Funduszem", oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób.
§  2. 
Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu, z zastrzeżeniem § 3.
§  3. 
Obsługę finansowo-księgową środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu na wyodrębniony dla środków Funduszu rachunek bankowy, samorządom województw, samorządom powiatów, Ochotniczym Hufcom Pracy, wojewodom oraz innym jednostkom realizującym zadania finansowane ze środków Funduszu i mającym, na podstawie odrębnych przepisów albo umów zawartych na ich podstawie z dysponentem Funduszu, obowiązek utworzenia wyodrębnionych rachunków bankowych z przeznaczeniem dla środków Funduszu, prowadzą ich właściwe organy lub jednostki organizacyjne.
§  4. 
1. 
Dysponent Funduszu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej zatwierdza plan finansowy Funduszu sporządzany według zadań oraz organów i jednostek realizujących te zadania, zwany dalej "planem finansowym według zadań", określający kwoty środków Funduszu na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz urząd obsługujący ministra właściwego do spraw pracy i inne jednostki, o których mowa w § 3, z uwzględnieniem kwot wynikających z rocznego planu finansowego Funduszu, zwanego dalej "planem finansowym Funduszu".
2. 
Plan finansowy według zadań obejmuje:
1)
kwoty środków Funduszu na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń;
2)
kwoty środków Funduszu (limity) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
3)
kwoty środków Funduszu (limity) na realizację innych zadań fakultatywnych;
4)
kwoty środków Funduszu na realizację innych zadań finansowanych z Funduszu.
2a. 
Kwota środków Funduszu (limit) na realizację przez samorządy powiatów programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości 1/12 limitu rocznego.
2b. 
Dysponent Funduszu, na podstawie pisemnego wniosku starosty (prezydenta miasta), może w danym miesiącu przekazać środki Funduszu w kwocie wyższej niż określona w ust. 2a.
2c. 
Przepis ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. 
Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu finansowego według zadań, podstawą wydatkowania środków Funduszu jest projekt planu finansowego według zadań sporządzany na podstawie projektu planu finansowego Funduszu.
4. 
W okresie, o którym mowa w ust. 3, kwota środków Funduszu (limit) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest przekazywana przez dysponenta Funduszu miesięcznie w wysokości nie niższej niż 1/12 limitu rocznego, jednak nie wyższej niż 2/12 limitu rocznego.
4a. 
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przekazywania środków Funduszu na realizację przez samorządy powiatów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. 
Dysponent Funduszu zawiadamia na piśmie marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów o wysokości ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na finansowanie realizowanych przez nich zadań.
5a. 
Kwota środków Funduszu (limit) z przeznaczeniem na finansowanie w województwie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań jest dzielona pomiędzy samorządy powiatów w terminie miesiąca od dnia uzyskania od dysponenta Funduszu zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.
5b. 
Marszałek województwa, w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału, o którym mowa w ust. 5a, zawiadamia na piśmie dysponenta Funduszu o wysokości kwot środków Funduszu ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, realizowanych przez samorządy powiatów. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.
5c. 
Na złożony w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego wniosek starosty (prezydenta miasta), zaopiniowany przez marszałka województwa, dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej o część kwoty środków Funduszu ustalonej dla samorządu powiatu na finansowanie innych zadań fakultatywnych, jeżeli jej wykorzystanie w danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.
5d. 
W przypadku powstania po dniu 30 listopada poprzedniego roku budżetowego nowego powiatowego urzędu pracy lub w przypadku zmiany po tym dniu obszaru działania powiatowego urzędu pracy, starostowie (prezydenci miast) sprawujący zwierzchnictwo nad tymi urzędami pracy przedstawiają marszałkowi województwa, na jego wniosek, informacje o dokonanych uzgodnieniach dotyczących przejęcia zobowiązań z poprzednich okresów oraz o proponowanym podziale środków Funduszu na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów.
5e. 
W przypadku niedokonania w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku marszałka województwa uzgodnień, o których mowa w ust. 5d, decyzję o kwotach środków Funduszu przysługujących na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów podejmuje dysponent Funduszu na wniosek marszałka województwa.
6. 
(uchylony).
7. 
Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, podmioty wymienione w ust. 5 opracowują plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej i przekazują dysponentowi Funduszu w terminie wskazanym w tym zawiadomieniu.
§  5. 
1. 
Dysponent Funduszu może upoważnić marszałków województw, starostów (prezydentów miast), komendanta Ochotniczych Hufców Pracy oraz wojewodów do dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzeniu nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej, stosownie do uzasadnionych potrzeb, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia ustalonych kwot środków Funduszu (limitów), o których mowa w § 4 ust. 5.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
§  6. 
1. 
Środki Funduszu niewykorzystane w roku budżetowym, pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów województw, wojewodów oraz Ochotniczych Hufców Pracy, pozostają na tych rachunkach do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego w kwotach nie wyższych niż wynikające z konieczności uregulowania zobowiązań poprzedniego roku budżetowego.
2. 
Środki Funduszu niewykorzystane w roku budżetowym, pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, pozostają na tych rachunkach z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i innych obligatoryjnych świadczeń.
3. 
Środki Funduszu przekazane przez dysponenta Funduszu na podstawie umów, o których mowa w § 3, niewykorzystane w roku budżetowym podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Funduszu na zasadach określonych w tych umowach.
§  7. 
1. 
Środki finansowe przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy samorządu województwa lub samorządu powiatu przez inne niż dysponent Funduszu organy, organizacje i podmioty, z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, stanowią przychód Funduszu.
2. 
Dysponent Funduszu, na wniosek marszałka województwa lub starosty (prezydenta miasta), zwiększa ustaloną dla samorządu województwa lub samorządu powiatu kwotę środków Funduszu (limitu), o których mowa w § 4 ust. 5, o środki, o których mowa w ust. 1, po spełnieniu wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).
§  8. 
1. 
Środki Funduszu stanowiące rezerwę będącą w dyspozycji dysponenta Funduszu, zwaną dalej "rezerwą", są naliczane w roku budżetowym w wysokości określonej w przepisach w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie i przyznawane zgodnie z przeznaczeniem określonym w tych przepisach.
2. 
Wojewoda, marszałek województwa, starosta (prezydent miasta) oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, ubiegający się o środki rezerwy, składają do dysponenta Funduszu wniosek określający w szczególności:
1)
wysokość wnioskowanej kwoty;
2)
rodzaj i zakres zadań mających być przedmiotem finansowania;
3)
opis zakładanych efektów.
3. 
Starosta (prezydent miasta), który otrzymał środki rezerwy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, sporządza informację dotyczącą wydatkowania przyznanych środków oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania i przekazuje tę informację marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 maja kolejnego roku budżetowego.
4. 
Marszałek województwa przekazuje dysponentowi Funduszu, nie później niż do końca I półrocza kolejnego roku budżetowego, informacje starostów (prezydentów miast) dotyczące wydatkowania środków, o których mowa w ust. 3, oraz efektywności zatrudnieniowej i kosztowej ich wykorzystania.
§  9. 
Kierownicy jednostek, o których mowa w § 3, realizując zadania finansowane ze środków Funduszu, są obowiązani, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych jednostki, do:
1)
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu przekazanych przez dysponenta Funduszu oraz kosztów ponoszonych z tych środków;
2)
właściwego dokumentowania przychodów i kosztów Funduszu;
3)
udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących przychodów i kosztów Funduszu przedstawicielom dysponenta Funduszu oraz innym upoważnionym organom i instytucjom;
4)
przekazywania dysponentowi Funduszu informacji, o których mowa w § 10, umożliwiających sporządzenie przez dysponenta Funduszu sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5)
przekazywania dysponentowi Funduszu informacji o posiadanym stanie środków Funduszu, zapotrzebowania na te środki w bieżącym i następnych miesiącach, a także innych danych i informacji niezbędnych dla zapewnienia płynności finansowej Funduszu;
6)
przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem i zakresem danych, informacji o uzyskanych efektach realizowanych usług, instrumentów rynku pracy i innych działań finansowanych z Funduszu;
7)
przekazywania dysponentowi Funduszu, zgodnie z ustalonym przez dysponenta Funduszu terminem, rozliczenia wykorzystanych środków rezerwy Funduszu.
§  10. 
1. 
Kierownicy jednostek tworzących publiczne służby zatrudnienia, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Ochotnicze Hufce Pracy, na podstawie ewidencji księgowej, sporządzają informacje z wykonania planu finansowego Funduszu i przekazują dysponentowi Funduszu za okres od początku roku budżetowego do:
1)
31 marca danego roku budżetowego, w terminie do dnia 10 kwietnia danego roku budżetowego;
2)
końca kolejnego miesiąca od kwietnia do listopada danego roku budżetowego, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym w danym roku budżetowym;
3)
31 grudnia danego roku budżetowego, w terminie do dnia 21 stycznia następnego roku budżetowego.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i osiągnięte przychody oraz planowane i poniesione koszty, a także stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
3. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w postaci elektronicznej, opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, i przekazywane dysponentowi Funduszu na elektroniczną skrzynkę podawczą, ze wskazaniem tytułu, nazwy jednostki przekazującej informację oraz okresu, którego te informacje dotyczą.
§  11. 
1. 
Starosta (prezydent miasta), po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady rynku pracy, może zlecić bankom i innym instytucjom dokonywanie ze środków Funduszu wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 0,8% wypłaconych kwot.
2. 
Na umotywowany wniosek starosty (prezydenta miasta) dysponent Funduszu może wyrazić zgodę na sfinansowanie ze środków Funduszu kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych, o których mowa w ust. 1, przez banki i inne instytucje, jeżeli koszty ich wypłaty nie przekroczą 1% wypłaconych kwot.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 ) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi (Dz.U.2000.3.41), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.624 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Pracy.
Data aktu: 07/10/2011
Data ogłoszenia: 23/04/2024
Data wejścia w życie: 01/11/2011