Zmiana rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 147 i 2041) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-6 w brzmieniu:

"2. W ramach oceniania bieżącego:

1) z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących w:

a) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w klasach realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel nie zadaje uczniowi:

– pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą,

– praktyczno-technicznych prac domowych

– do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

b) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i ogólnokształcącej szkole baletowej w klasach realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) z zajęć edukacyjnych artystycznych w:

a) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w klasach I-III i szkole muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia w klasach I-III nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,

b) ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia w klasach IV-VIII, szkole muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia w klasach IV-VI, szkole muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia i szkole baletowej w klasach I-V nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

3. Pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b albo w ust. 2 pkt 2 lit. b, nie są obowiązkowe dla ucznia i nie ustala się z nich oceny.

4. Przepisów:

1) ust. 2 pkt 2 lit. a nie stosuje się do zajęć edukacyjnych artystycznych przedmiotu głównego oraz chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego;

2) ust. 3 nie stosuje się do zajęć edukacyjnych artystycznych:

a) przedmiotu głównego,

b) fortepianu dodatkowego, kształcenia słuchu oraz chóru, orkiestry lub zespołu instrumentalnego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i szkole muzycznej I stopnia,

c) fortepianu dla rytmiki i improwizacji fortepianowej w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia,

d) tańca współczesnego, tańca ludowego i charakterystycznego, tańca dawnego i partnerowania w klasach I-V szkoły baletowej.

5. Ćwiczenia usprawniające motorykę małą, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może ustalić z nich ocenę.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b albo w ust. 2 pkt 2 lit. b, nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje mu informację, o której mowa w ust. 1.";

2)
w § 20 w ust. 2 i w § 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy "religię lub etykę,".
§  2. 
Szkoły artystyczne dostosują statuty szkół, uwzględniając przepisy niniejszego rozporządzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.623

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.
Data aktu: 19/04/2024
Data ogłoszenia: 23/04/2024
Data wejścia w życie: 24/04/2024, 01/09/2024