Lekarzem sądowym, zgodnie z ustawą z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, jest ten, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Zatem, jeśli na przykład nasz lekarz rodzinny, nie jest na takiej liście, nie wystawi nam ważnego dla sądu zaświadczenia.

- Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego. Taki wykaz zamieszczony jest na stronie sądu okręgowego. Z reguły wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową np.: wykaz lekarzy sądowych Sąd Okręgowy Wrocław. W wykazie znajduje się informacja o specjalizacji lekarza, miejscu i godzinach przyjmowania interesantów – mówi adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

 

Wykaz przekazywany jest przez prezesa sądu okręgowego innym organom np. prezesom sądów rejonowych, apelacyjnych oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prokuraturze, komendom i komisariatom policji a także okręgowej radzie lekarskiej.

Czytaj także na Prawo.pl: Najtańszy lekarz specjalista to biegły sądowy

Zaświadczenie od lekarza sądowego w miejscu pobytu

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. Uczestnikami postępowania są np. strony, ich przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, świadkowie, oskarżeni, obrońcy. Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, odpowiedniego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania. – Zatem jeżeli ktoś mieszka we Wrocławiu, powinien zgłosić się do lekarza sądowego we Wrocławiu, nawet jeśli postępowanie toczy się w Gdańsku – zaznacza adwokat Klisz.

Osobiste badanie przez lekarza sądowego

Lekarz sądowy powinien zbadać uczestnika postępowania sądowego osobiście. Zapoznaje się także z jego dokumentacją medyczną, którą należy zabrać na wizytę u lekarza sądowego. Zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Mecenas Klisz przypomina, że na wizytę należy zabrać także wezwanie z sądu na posiedzenie, na które nie możemy się stawić oraz dokument tożsamości (np. dowód osobisty lub paszport). - Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość – dodaje adwokat.

Jeśli osoba ubiegająca się o zaświadczenie ma trudność w osobistym stawiennictwie na wizycie lekarza sądowego, powinna go o tym poinformować i podać przyczynę. Wtedy lekarz sądowy jedzie na wizytę domową.

Bez osobistego badania tylko wyjątkowo

Są także sytuacje wyjątkowe, kiedy lekarz może wystawić zaświadczenie bez osobistego badania.

- W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu – mówi mec. Klisz. Lekarz sądowy prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego może być zweryfikowane przez organ uprawniony. Jeśli ma on wątpliwości co do jego rzetelności, może zawiadomić właściwego prezesa sądu okręgowego, prokuraturę i okręgową radę lekarską. Prokurator niezwłocznie zawiadamia prezesa sądu okręgowego o wszczęciu i ukończeniu postępowania.

Badany nie płaci za wizytę u lekarza sądowego

Mec. Klisz podkreśla, że lekarz sądowy nie może żądać zapłaty od badanego.

- Koszty wystawienia zaświadczenia, finansowane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, a w odniesieniu do sądów wojskowych, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Badany nie ponosi żadnych kosztów – przypomina.

W przypadku konieczności dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Kto może być lekarzem sądowym

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. ma nieposzlakowaną opinię,
  5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Natomiast lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego prowadzone jest postępowanie:

  1. o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  2. związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
  3. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia