Jak dowiedziała się PAP w resorcie trwają uzgodnienia wewnętrzne w sprawie nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

Ministerstwo chce zwiększenia nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem systemu ratownictwa oraz jego informatyzacji. Wprowadzony ma zostać stały monitoring liczby wyjazdów zespołów ratowniczych, a także ich rozmieszczenia w terenie. Sukcesywne mają być wydłużane dyżury lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

MZ zamierza także poprawić jakość kształcenia kadr medycznych i ich doskonalenia zawodowego. Rozwijana ma być współpraca transgraniczna w ratownictwie - chodzi głównie o Niemcy i Czechy, ale także o inne kraje ościenne. Resortowi zależy na edukacji społeczeństwa w dziedzinie zasad i technik udzielania pierwszej pomocy.

Nowelizacja ustawy o ratownictwie ma m.in. dostosować przepisy do umowy o współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami. Uregulowane będą także zasady kształcenia i wykonywania zawodu ratownika medycznego. Zmiany mają także dotyczyć wdrażania nowoczesnych rozwiązań w ramach systemu powiadamiania ratunkowego i systemu wspomagania dowodzenia.

Plan finansowy NFZ na 2013 r. zakłada, że Fundusz przeznaczy na ratownictwo medyczne ponad 1,8 mld zł.

Sejmowe komisje: zdrowia i spraw zagranicznych poparły w minioną środę rządowy projekt ustawy dotyczący ratyfikacji umowy ws. współpracy Polski i Niemiec w ratownictwie medycznym.

Umowę tę w grudniu ubiegłego roku podpisali ministrowie zdrowia: Polski - Bartosz Arłukowicz i Niemiec - Daniel Bahr. Współpraca ma dotyczyć obszaru przygranicznego województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Chodzi o obszar od 30 do 50 km od granicy w głąb terytorium państwa. Umowa ma charakter ramowy, jej ratyfikacja wymaga uchwalenia stosownej ustawy.

Współpraca ma polegać na tym, że medycznej pomocy w pasie przygranicznym udzielać będą albo niemieckie, albo polskie zespoły ratunkowe - w zależności od tego, które są bliżej miejsca zdarzenia. Szczegółowe warunki i zasady współpracy zostaną zapisane w porozumieniach wykonawczych zawieranych przez polskich wojewodów i przedstawicieli niemieckich krajów związkowych.

W umowie między Polską a Niemcami zostały określone ogólne zasady dot. kwalifikacji ratowników; zasad przekraczania granicy przez ratowników oraz poszkodowanych; posiadania statusu pojazdu uprzywilejowanego przez karetki obu stron; posiadania w celach medycznych oraz stosowania środków odurzających i substancji psychotropowych; ochrony danych osobowych. Zgodnie z umową, państwu udzielającemu pomocy nie będą zwracane koszty akcji ratunkowej.

Paweł Rozwód (PAP)