Ustawa o systemie zdrowia publicznego ma zintegrować działania na rzecz zdrowia, prowadzone obecnie przez wiele instytucji, nie zawsze w sposób skoordynowany. W tej chwili część zadań spoczywa na samorządach, część na instytucjach państwowych, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Sanepid; są też instytucje zajmujące się pojedynczymi problemami, na przykład Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projektowana ustawa umożliwić ma zintegrowanie wszystkich tego rodzaju działań, przyjmując zasadę oceny potrzeb zdrowotnych, stworzenia narodowego programu zdrowia, dopasowania działań z zakresu zdrowia publicznego do tworzonych równolegle programów wojewódzkich.

Małecka-Libera - pełnomocniczka rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym - była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Zdrowia i przewodniczącą podkomisji stałej ds. zdrowia publicznego. Jest lekarką, ma też tytuł doktora nauk medycznych oraz tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego.

Czytaj: Małecka-Libera: zdrowie publiczne to szersze spojrzenie na zdrowie >>>

Efekty swojej pracy ma przedstawić też Urszula Augustyn, pełnomocnik do spraw realizacji programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" w MEN,

Celem programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych i prozdrowotnych. Realizowany jest od 2008 roku. Jest odpowiedzią na wcześniejszy - wprowadzony przez rząd Jarosława Kaczyńskiego - program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".

W roku 2014 przedłużając trwanie programu do 2016 roku, położono nacisk na realizację działań zmierzających do zmniejszenia zakresu i nasilenia wśród dzieci i młodzieży takich problemów jak agresja i przemoc, w tym cyberprzemoc, używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienie od gier komputerowych, internetu i hazardu. 

Chodzi też o zwiększenie efektywności działań dotyczących rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży, związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych czy doświadczeniem przemocy w rodzinie. Nacisk położony będzie także na zwiększenie zaangażowania szkół na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. (pap)