Korekty dotyczą rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Czytaj także na Prawo.pl: TSUE: Przekonania religijne nie mają znaczenia przy wydawaniu zgody na leczenie za granicą>>

Zgodnie z projektem rozporządzenia par. 13 ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

3. Lekarz odpowiedzialny za przetoczenie lub wyznaczona przez niego pielęgniarka lub położna, lub lekarz przejmujący opiekę nad pacjentem są odpowiedzialni za obserwację pacjenta podczas przetoczenia oraz przez:

  1. 24 godziny od zakończenia przetoczenia w przypadku, gdy pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym, lub
  2. co najmniej 2 godziny od zakończenia przetoczenia w przypadku, gdy pacjent jest wypisywany z oddziału szpitalnego lub przetoczenie odbyło się w trybie hospitalizacji jednodniowej.

4. Po zakończeniu obserwacji pacjenta osoba odpowiedzialna za obserwację dokonuje wpisu do księgi transfuzyjnej i dokumentacji medycznej pacjenta.

5. Pacjenta informuje się o konieczności niezwłocznego zgłoszenia każdego niepokojącego objawu, w szczególności dreszczy, wysypki, zaczerwienienia skóry, duszności oraz bólu kończyn lub okolicy lędźwiowej, które mogą wystąpić zarówno w trakcie przetoczenia, jak i po zakończeniu obserwacji po przetoczeniu, a w karcie  informacyjnej z leczenia szpitalnego umieszcza się pouczenie, iż w razie wystąpienia tych objawów, należy się niezwłocznie zgłosić na szpitalny oddział ratunkowy w trybie pilnym. 

To zmiana w stosunku do obecnego brzmienia par. 13 ust. 3-5. 

Obecnie ust 3. stanowi, że lekarz odpowiedzialny za przetoczenie lub wyznaczona przez niego pielęgniarka lub położna oraz lekarz przejmujący opiekę nad pacjentem są odpowiedzialni za obserwację pacjenta podczas przetoczenia oraz przez 24 godziny od zakończenia przetoczenia. Lekarz może podjąć decyzję o krótszej obserwacji pacjenta, jednak nie może być ona krótsza niż 12 godzin.

4.  Pacjentowi należy udzielić informacji o konieczności niezwłocznego zgłoszenia każdego niepokojącego objawu, w szczególności dreszczy, wysypki, zaczerwienienia skóry, duszności oraz bólu kończyn lub okolicy lędźwiowej.

5.  Lekarz lub pielęgniarka zwracają szczególną uwagę na pacjentów, którzy są nieprzytomni. Pogorszenie stanu ogólnego pacjenta, w szczególności w okresie od 15 do 20 minut od rozpoczęcia przetaczania każdej jednostki krwi lub jej składnika, może być objawem niepożądanej reakcji, o której świadczą: obniżenie ciśnienia tętniczego, nieuzasadnione krwawienie, które może być następstwem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, oraz hemoglobinuria lub oliguria, które mogą być pierwszym objawem ostrej hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej.

WZORY dokumentów w LEX:

 

Technika analityki częściowo zastąpi magister biologii

W projekcie wprowadzono możliwość samodzielnego wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (bez możliwości autoryzowania wyników tych badań) dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, oraz magistra lub magistra inżyniera w zakresie biotechnologii lub biotechnologii medycznej. W wynika to - jak zaznacza resort zdrowia - z kwestii braku możliwości zapewnienia w pracowniach wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej obsady wyłącznie przez diagnostów laboratoryjnych.

- Obecnie bowiem nie są już szkoleni technicy analityki, a rynek pracy zasilają diagności laboratoryjni, absolwenci studiów wyższych magisterskich. Obserwowane jest zanikanie grupy zawodowej techników analityki medycznej. Rozwiązaniem powyższego problemu jest rozszerzenie katalogu osób samodzielnie wykonujących te badania, po przeszkoleniu w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi i zdobyciu uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych. Autoryzacja wyników badań nadal byłaby wykonywana w dalszym ciągu przez diagnostów laboratoryjnych lub lekarzy posiadających stosowne zaświadczenie - podkreślono.