W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości rzecznik Marek Michalak przypomniał, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na sądy obowiązek informowania ośrodków adopcyjnych - w ciągu siedmiu dni - o prawomocnych orzeczeniach o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

"Powyższy przepis zobowiązuje sądy do niezwłocznego informowania ośrodków adopcyjnych o sytuacji prawnej dzieci, wobec których możliwe jest wszczęcie procedury adopcyjnej" - podkreślił RPD.

Według niego terminowe informowanie ośrodków adopcyjnych o prawomocnych orzeczeniach pozbawiających władzy rodzicielskiej biologicznych rodziców pozwala zakwalifikować dziecko do adopcji i niezwłocznie rozpocząć proces poszukiwania kandydatów na rodziców adopcyjnych. Dzięki temu dziecko krócej czeka na nową rodzinę.

RPD podkreśla, że kontrola NIK, z której wynika, że sądy nie przekazują ośrodkom adopcyjnym informacji, obejmowała lata 2008-2010 i pierwsze półrocze 2011 r., czyli miała miejsce zanim weszła w życie ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Jednak na jego prośbę została przeprowadzona z uwzględnieniem problemu przebywania w placówkach dzieci z uregulowaną sytuacją prawną i współpracy poszczególnych instytucji na rzecz umieszczania dzieci w rodzinie.

Według NIK „sądy nie przekazują ośrodkom żadnych postanowień dotyczących opieki prawnej, ewentualnej jej zmiany, postanowień dotyczących pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także — już po zakończeniu postępowania adopcyjnego — postanowienia o przysposobieniu”. Dlatego rzecznik poprosił Gowina o sprawdzenie, jak sądy wywiązują się z nałożonych na nie nowych obowiązków.

Resort sprawiedliwości ma 30 dni, by odpowiedzieć na pismo RPD. (PAP)

akw/ bos/