Założenia zmian w Prawie o ustroju sądów powszechnych, został wpisane do wykazu przy okazji propozycji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak wskazano ich celem jest wprowadzenie podstaw funkcjonowania Krajowego Rejestru Mediatorów. Do rejestru wpisywani będą: 

  • mediatorzy,
  • stali mediatorzy w sprawach cywilnych, 
  • stali mediatorzy w sprawach karnych,
  • oraz instytucje uprawnione do prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

 

Co ważne, mediatorzy wpisani obecnie na listy stałych mediatorów zostaną wpisani do Krajowego Rejestru Mediatorów, jeśli przedstawią dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych. Mediatorzy wpisani na listę w więcej niż jednym sądzie okręgowym będą zobowiązani do złożenia dokumentów i oświadczeń do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę instytucji wraz z informacją o wszystkich listach stałych mediatorów i wykazach, na których widnieją.

Czytaj w LEX: Zarys odpowiedzialności kontraktowej mediatora >>

Tu warto przypomnieć słowa wiceministra dr Romanowskiego z jesiennej rozmowy z Prawo.pl: Wymagania do wpisu się nie zmienią. Prezesi sądów będą zwracać się do mediatorów o przekazanie właściwych dokumentów w wyznaczonym terminie. Dopiero na dalszym etapie, na podstawie złożonych dokumentów i przy spełnieniu pozostałych warunków, prezes sądu okręgowego będzie podejmował decyzję o wpisie danej osoby do KRM. Trudno teraz przewidzieć, czy zaistnieje potrzeba zmian legislacyjnych w zakresie wpisu i wymagań stawianych mediatorom. To wszystko będzie przedmiotem długofalowych analiz.

Czytaj: Krajowy rejestr ma uporządkować rynek mediacji - trwa debata nad jego formułą>>

Mediator "do wyszukania" przez każdego 

Z założeń wynika, że rejestr będzie prowadzony wyłącznie elektronicznie i za pomocą strony internetowej każdy będzie miał możliwość przeglądania mediatorów wpisanych do rejestru. - Rozwiązanie to ułatwi wyszukanie mediatora przez każdą zainteresowaną osobę, czy to w celu skorzystania z mediacji pozasądowej, czy też sądowej. Rejestr będzie połączony z systemami teleinformatycznymi sądów powszechnych, dzięki czemu łatwiejsze będzie również kierowanie spraw do mediacji i komunikacja na linii mediator – organ kierujący strony/sprawę do mediacji - zapewnia resort.

Czytaj w LEX: Ugoda zawarta przed mediatorem a ugoda sądowa >>

Dodaje, że powstanie rejestru pozwoli również oszacować liczbę mediatorów specjalizujących się w prowadzeniu mediacji w poszczególnych kategoriach spraw, dzięki czemu możliwe będzie planowanie dalszych działań (szkoleń, seminariów, spotkań mediatorów z sędziami koordynatorami do spraw mediacji) w sposób bardziej celowy i dostosowany do potrzeb społecznych. Rejestr umożliwi łatwiejsze wyszukiwanie mediatorów i uzyskanie informacji o ich wiedzy i doświadczeniu przez osoby zainteresowane skorzystaniem z mediacji, co w efekcie ułatwi i usprawni wybór mediatora o określonym doświadczeniu i kompetencjach.

Czytaj w LEX: Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem >>

Mediator od spraw cywilnych ze znajomością j. polskiego 

MS dodaje, że w powstającej noweli uporządkowane zostaną regulacje dotyczące wymagań do wpisu mediatorów, wymagania dotyczące wniosków o wpis oraz tryb i sposób wykreślenia mediatora z rejestru. Określony zostanie także zakres danych zamieszczanych w rejestrze i sposób wyszukiwania i przeglądania treści wpisów. Administratorem zawartych w rejestrze danych będzie Minister Sprawiedliwości, a także prezesi sądów okręgowych, w zakresie wykonywanych zadań. Minister Sprawiedliwości będzie także odpowiedzialny za utrzymanie, administrowanie, udostępnianie i zapewnienie bezpieczeństwa rejestru.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Z kolei mediatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, która nie jest sędzią (z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku). Dodatkowo stały mediator w sprawach cywilnych będzie musiał (poza dotychczasowymi wymaganiami) znać język polski w mowie i piśmie.

- Zmieniono także wymogi dla stałych mediatorów w sprawach karnych, rezygnując z wymogu obywatelstwa i zmieniając wymóg umiejętności i wiedzy w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich na wymóg wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji - dodano.

Czytaj w LEX: Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego >>

Sprawdź w LEX: Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem - krok po kroku >>

 

Obecne listy do likwidacji 

Powstanie rejestru oznacza, że listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych zostaną zlikwidowane.

Z założeń wynika, że przesłanki wykreślenia stałego mediatora z Rejestru będą tożsame z obecnie obowiązującymi w stosunku do wykreślenia stałego mediatora z listy stałych mediatorów oraz skreślenia instytucji uprawnionych z wykazów.