Organizacje związkowe wniosły skargę na uchwałę rady miejskiej zmieniającą uchwałę dotyczącą zamiaru utworzenia zespołu szkół. Ich zdaniem uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, gdyż WSA nie rozpoznał jeszcze skargi na negatywna opinię kuratora oświaty.
Wniesienie skargi motywowały troską o interes społeczny oraz o bezpieczeństwo dzieci i uczniów.
WSA przypomniał, iż skargę na uchwałę organu gminy może wnieść tylko podmiot posiadający zindywidualizowany interes prawny lub uprawnienie wynikające z konkretnej normy prawa materialnego, które zostały naruszone przez wydanie skarżonego aktu.
W ocenie sądu przesłanka jaką kierowały się organizacje związkowe nie wynikała z ich przekonania o naruszeniu własnego interesu prawnego, lecz odnosiła się do wartości ogólniejszej, którą w skardze zdefiniowano jako troska o interes społeczny oraz o bezpieczeństwo dzieci i uczniów.
Nie negując potrzeby ochrony wskazanych przez organizacje związkowe wartości sąd uznał, że tak pojęty interes nie mógł zostać uznany za zindywidualizowany i konkretny interes prawny danej organizacji związkowej.
A zatem nie mógł on również być przedmiotem prawnie skutecznej skargi, której istota wiąże się nie tylko z koniecznością wykazania istnienia interesu prawnego bądź uprawnienia, ale musi również dowodzić, że zostały one naruszone przez zakwestionowaną uchwałę – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA we Wrocławiu z 26 września 2016 r., sygn. akt IV SA/Wr 340/16, nieprawomocne

Szumilas: bezpieczeństwo warunkiem dobrego rozwoju dzieci>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów