"Dominującą, podstawową formą finansowania wydatków oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej jest część oświatowa subwencji ogólnej, która na 2018 r. zaplanowana jest w kwocie 43 mld 79 mln 335 tys. zł. Jest ona wyższa o 1 mld 169 mln 799 tys. zł, to jest 2,8 proc. od kwoty uwzględnionej w ustawie budżetowej na 2017 r." - poinformowała wiceminister edukacji Marzena Machałek.

"W kwocie subwencji uwzględnione zostało podniesienie wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia, zmiany wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Planowane zmiany wynikają z procedowanej w Sejmie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zmianie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz przekazaniu kilku szkół rolniczych do prowadzenia ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi" - wyjaśniła Machałek.

W związku z planowanymi podwyżkami w projekcie ustawy budżetowej znalazły się dwie kwoty bazowe służące do wyliczenia tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Pierwsza z nich - obowiązująca od 1 stycznia do 31 marca - wynosi 2752 zł 92 gr, czyli tyle samo, ile obowiązująca w tym roku. Druga kwota, która ma obowiązywać od 1 kwietnia, wynosi 2890 zł 57 gr.

Podniesienie kwoty bazowej oznacza, że średnie wynagrodzenie brutto nauczyciela stażysty po 1 kwietnia wyniesie 2890 zł (100 proc. kwoty bazowej), nauczyciela kontraktowego - 3298 zł (111 proc. kwoty bazowej), nauczyciela mianowanego - 4162 zł (144 proc. kwoty bazowej), nauczyciela dyplomowanego - 5318 zł (184 proc. kwoty bazowej). Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wzrośnie więc o 138 zł, nauczyciela kontraktowego - o 154 zł, nauczyciela mianowanego - o 200 zł, a nauczyciela dyplomowanego - o 255 zł.

Średnie wynagrodzenie jest kwotą teoretyczną, w której skład wchodzą wszystkie składniki wynagrodzenia określone w Karcie Nauczyciela. O realnej wysokości wynagrodzeń nauczycieli decyduje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli (czyli wynagrodzenia zasadniczego, które jest jednym ze składników branych pod uwagę w średnim wynagrodzeniu). Jest ono co roku negocjowane przez MEN ze związkami zawodowymi. To w nim ostatecznie określona będzie wysokość podwyżki, jaką otrzymają w przyszłym roku nauczyciele.

Całość środków na środków przewidzianych w budżecie państwa na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej to 47 mld 449 mln zł; ta kwota jest wyższa od tegorocznej o 2,7 proc. Subwencja oświatowa stanowi 90,8 proc. tej kwoty. 4,9 proc. środków, czyli 2 mld 329 mln zł, to środki w rezerwach celowych. Reszta to środki w budżetach resortów i wojewodów.

W projekcie budżetu zaplanowano dziewięć rezerw budżetowych. Największą jest rezerwa na zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego - wyniesie ona 1 mld 361 mln zł. Środki z tej rezerwy są przeznaczane m.in. na realizację rządowego programu "Przedszkole za złotówkę", czyli zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców w związku z chodzeniem dziecka do przedszkola, oraz na rozbudowę infrastruktury przedszkolnej.

Druga co do wielkości rezerwa ma wynieść 848 mln 200 tys. zł. Środki z tej rezerwy przeznaczone są na: zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym, dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz zakup podręczników szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W tej rezerwie są też środki na realizację zadań o charakterze interwencyjnym (na pomoc dzieciom i uczniom dotkniętym np. skutkami klęsk żywiołowych. Z tej rezerwy finansowany będzie także wieloletni rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica".

Zgodnie z projektem, 33 mln zł wynosi rezerwa na podwyższenie od 1 kwietnia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

30 mln zł ma wynieść rezerwa na rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. 24 mln zł ma wynieść rezerwa, w której środki mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z awansu zawodowego nauczycieli.

18 mln zł ma wynieść rezerwa na realizację programu "Bezpieczna plus". 11 mln zł ma wynieść rezerwa na Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Z kolei rezerwa na przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ma wynieść w 2017 r. 4 mln 361 tys. zł. Najmniejsza z rezerw, wynosząca 310 tys. zł, jest przeznaczona na utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych ze środków UE, w tym systemy informatyczne, a także na zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. (PAP)