Kluzik-Rostkowska towarzyszy premier Ewie Kopacz podczas jednodniowej wizyty w Kijowie.

Jak napisano w deklaracji, rządy Polski i Ukrainy "wyrażają wolę systemowego wspierania bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw".
"Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży powinna stać się jednym z fundamentów strategicznych relacji między naszymi krajami" – powiedziała Kluzik-Rostkowska na spotkaniu ze Żdanowem. Dodała, że MEN i ukraińskie ministerstwo ds. młodzieży i sportu przygotowane są do sfinalizowania procedur uruchomienia programu w roku szkolnym 2015/2016.
Do tego czasu - jak napisano w komunikacie resortu edukacji - w celu stworzenia odpowiednich ram organizacyjno-prawnych dwoje ministrów będzie prowadzić we współpracy z ministrami spraw zagranicznych i finansów obu państw działania na rzecz przygotowania umowy międzynarodowej ustanawiającej Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.
Od kilku lat MEN bezskutecznie prowadził działania na rzecz przekonania strony ukraińskiej do uruchomienia wspólnych rozwiązań dot. wymiany młodzieży. Obecne władze aprobują tę propozycję. W ramach prac nad projektem polskiej ustawy budżetowej na 2015 r. ustanowiono rezerwę celową "Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży". Zarezerwowana kwota to 4 mln zł.
Ponadto resort edukacji corocznie wspiera realizację - z krajami partnerskimi - projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży (w tym 500 tys. zł na projekty polsko-ukraińskie, z których korzysta prawie 900 osób). Dodatkowo w 2014 r. MEN dofinansował 42 projekty dotyczące polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Kwota dofinansowania to 1,5 mln zł. W projektach wzięło udział 860 uczestników z Ukrainy i 870 uczestników z Polski.

Polsko-niemiecka wymiana młodzieżowa już bez kompleksów>>

W trakcie poniedziałkowej wizyty w Kijowie Kluzik-Rostkowska spotkała się także z ukraińskim ministrem oświaty i nauki Serhijem Kwitem. Podczas spotkania ministrowie podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie oświaty.
"W porozumieniu zobowiązaliśmy się do współpracy, w trakcie której szczególną uwagę będziemy zwracać m.in. na wymianę informacji o systemach oświaty, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania. Zależy nam także na rozwoju i podniesieniu poziomu nauczania języka ukraińskiego w Polsce i języka polskiego na Ukrainie" – powiedziała Kluzik-Rostkowska.
W dokumencie ministrowie zwrócili uwagę m.in. na konieczność zapewnienia mniejszościom narodowym – polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej – warunków do nauki języka ojczystego i w języku ojczystym oraz historii, geografii, kultury ojczystej w przedszkolach, ogólnokształcących placówkach oświatowych i placówkach pozaszkolnych.
W tym celu zostanie powołana wspólna komisja konsultacyjna do spraw szkolnictwa dla polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie i szkolnictwa dla ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce.
W porozumieniu ministrowie zobowiązali się także m.in. do współdziałania w zatrudnianiu, zgodnie z przepisami wewnętrznymi, nauczycieli (wychowawców) z Polski w przedszkolach i ogólnokształcących placówkach oświatowych na Ukrainie oraz wspierania osób zaproszonych z Polski do współpracy z placówkami pozaszkolnymi na Ukrainie, a także w zatrudnianiu nauczycieli (wychowawców) z Ukrainy w polskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. (PAP)

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma już pięć lat>>