Posłanki PiS Józefa Hrynkiewicz i Barbara Bartuś przedstawiły problem kosztów podręczników szkolnych i wyposażenia uczniów, które ponoszą rodziny o niskich dochodach. Ich zdaniem, w Polsce jest bardzo wiele rodzin, których nie stać na wydatek 500 zł na szkolną wyprawkę, w tym zakup podręczników szkolnych.
"17 proc. dzieci w wieku szkolnym wychowuje się w rodzinach utrzymujących się niemal wyłącznie z pomocy społecznej" - podkreśliła Hrynkiewicz. Według niej, problem wysokich kosztów przygotowania dzieci do szkoły nie rozwiązuje rządowy program "Wyprawka szkolna", czyli jednorazowe dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców. Hrynkiewicz oceniła, że w tym roku szkolnym beneficjentami tego programu może być tylko 36 tys. uczniów.
W odpowiedzi wiceminister edukacji Joanna Berdzik powiedziała, że nie 36 tys., ale 575 tys. uczniów zostało objętych tegorocznym programem "Wyprawka szkolna". Przypomniała, że także w poprzednich latach wielu uczniów skorzystało z programu. "W 2012 r. było to 332 tys. uczniów, w 2011 r. - 267 tys. uczniów" - mówiła wiceszefowa MEN.
Podkreśliła też, że posłanki PiS podały błędną informację, mówiąc, że w tym roku pomoc dla jednego ucznia będzie wynosić 32 zł. "Wysokość dofinansowania jest oczywiście zróżnicowana, ale wynosi od 225 zł (na jednego ucznia) w przypadku klas I-III do 770 zł w przypadku uczniów niepełnosprawnych" - podała Berdzik.
W tym roku MEN na "Wyprawkę szkolną" przeznaczy prawie 180 mln zł. Wsparciem materialnym mają być objęci uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej. Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej dochód uprawniający do uzyskania pomocy nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie.
Dodatkowo 5 proc. uczniów niespełniających żadnego z powyższych kryteriów może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. "To ok. 97 tys. uczniów" - zaznaczyła Berdzik.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do 225 zł, dla uczniów klas V szkoły podstawowej - do 325 zł, dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej - do 390 zł, dla uczniów klasy II liceum lub technikum - do 445 zł. W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, i do 607 zł w gimnazjum.
Ponadto wiceszefowa MEN zwróciła uwagę, że w porównaniu z ubiegłym rokiem nie ma znaczącego wzrostu cen podręczników szkolnych. Powołując się na ostatnie badania CBOS powiedziała, że koszt podręczników w ostatnim roku podniósł się tylko o 1 proc.
Zaznaczyła też, że korzystanie z podręcznika nie jest obowiązkowe. "Nauczyciel może się zdecydować na korzystanie w procesie edukacyjnym ze wszystkich zasobów dostępnych w Polsce, w tym także z zasobów elektronicznych, które są przez nas w tej chwili intensywnie budowane" - mówiła Berdzik. Dodała też, że nauczyciele mają prawo wyboru tego samego podręcznika na kolejne lata szkolne, a dyrektorzy szkół są zobowiązani podejmować działania, które ułatwią obrót używanymi podręcznikami na terenie ich placówek.
Berdzik przypomniała też, że do 2015 r. resort edukacji przygotuje bezpłatne e-podręczniki w ramach programu "Cyfrowa szkoła". Przewiduje on powstanie 18 e-podręczników do 14 różnych przedmiotów; będą one przeznaczone do użytku w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
"Zgodnie z dynamiką tego projektu i zgodnie z jego harmonogramem rok 2015 to jest rok, w którym wszyscy będą mieli do czynienia z pełnym zasobem edukacyjnym dostępnym w sposób bezpłatny. Ponadto do 2015 r. będziemy sukcesywnie wypuszczali określone partie zasobów" - zapewniła wiceszefowa MEN.
E-podręczniki umieszczone zostaną na specjalnej platformie internetowej. Program zakłada również stworzenie ponad 2,5 tys. zasobów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie e-podręczników. Podobnie jak e-podręczniki będą one udostępniane bezpłatnie. Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.