Wójt gminy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora miejscowej szkoły podstawowej. Wojewoda śląski, jako organ nadzoru, stwierdził nieważność tego zarządzenia. Podał, że wójt wykluczył z udziału w konkursie osoby spoza grupy zawodowej nauczycieli. Tymczasem, zgodnie z Kartą Nauczyciela, szkołą lub placówką edukacyjną mogą kierować zarówno nauczyciele, jak i profesjonalni menadżerowie. Wójt nie miał natomiast kompetencji do preferowania tylko jednej grupy i modyfikowania kręgu kandydatów.

 

WSA: Podróż niepełnosprawnego dziecka do przedszkola nie może być katorgą>>

 

Odmienne stanowisko w tej kwestii zaprezentował wójt w skardze do sądu administracyjnego. Jego zdaniem organ ogłaszający konkurs jest upoważniony do wyboru kręgu osób, jakim zamierza powierzyć takie stanowisko. Jeżeli dojdzie do wniosku, że celowe i korzystne dla szkoły będzie dopuszczenie do udziału w konkursie na jej dyrektora również innych osób, niż nauczyciele, będzie mógł to zrobić. Jest to jednak jego suwerenna decyzja, a nie ustawowy obowiązek, jak chciałby wojewoda.

 

W kręgu kandydatów ustalonych przez wójta

Sąd Wojewódzki przypomniał, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły następuje zwycięzcy konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący szkołę. Zdaniem ustawodawcy kompetencje do zajmowania tego stanowiska, a tym samym przystąpienia do konkursu mają zarówno nauczyciele mianowani lub dyplomowani oraz osoby niebędące nauczycielami, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. W przypadku powołania osoby z tej drugiej grupy nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce. Organ prowadzący szkołę nie może odstąpić od przeprowadzenia konkursu ani odmówić powierzenia stanowiska wyłonionemu kandydatowi. Zdaniem sądu z treści art. 62 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, gdzie ustawodawca posłużył się pojęciem "szkołą może kierować", w powiązaniu z treścią 63 ust. 10 ustawy, który nakazuje powierzenie funkcji dyrektora zwycięzcy konkursu, wynika, że organowi prowadzącemu szkołę pozostawiono swobodę w doborze potencjalnych kandydatów. Może on ograniczyć się do zasady przewidującej kierowanie szkołą przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, bądź poszerzyć ten krąg o profesjonalnych menadżerów oświaty. Użycie ww. przepisie słowa "może" wskazuje na jego uznaniowy charakter i oznacza pozostawienie organowi swobody. Ustawodawca nie zobligował zatem organu do określonego załatwienia sprawy lecz pozostawił organowi możliwość wyboru spośród co najmniej dwu ewentualności. Dlatego zdaniem sądu, rozstrzygnięcie organu nadzorczego było nieprawidłowe i wymagało uchylenia.

Wyrok WSA w Gliwicach z 21 listopada 2023 r., sygn. akt III SA/Gl 859/23