Aktualna analiza zadań dyrektora szkoły znalazła się w artykule Romana Lorensa, opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 8/2012>>

Zadania ogólne dyrektora

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
Art. 7 ust. 1 Karty Nauczyciela

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Art. 7 ust. 2 Karty Nauczyciela

Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
Art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 
 • sprawuje nadzór pedagogiczny (...),
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów (...), przeprowadzanych w szkole lub placówce,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Art. 39 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.
Art. 40 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Art. 40 ust. 6 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
Art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, (...) niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
Art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Współpraca dyrektora z innymi organami szkoły

Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
Art. 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych także na wniosek samorządu uczniowskiego.
Art. 51 ust. 9 ustawy o systemie oświaty

W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub placówki.
Art. 51 ust. 6 ustawy o systemie oświaty

Rada rodziców może występować do dyrektora (..) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
Art. .54 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

Dyrektor ustala program wychowawczy lub profilaktyczny w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile rada rodziców nie uchwaliła programów w porozumieniu z radą pedagogiczną.
Art. .54 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów (...).
Art. 55 ust. 5 ustawy o systemie oświaty

Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (...) wyraża dyrektor szkoły lub placówki po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
Art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty

W wykonywaniu zadań (związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej), organy prowadzące szkoły i placówki oraz dyrektorzy szkół i placówek współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych.
§ 10 rozporządzenia w sprawie (...) zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych

Zadania dyrektora związane z organizacją szkoły

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, (...) - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
§ 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, ustala profile kształcenia ogólnozawodowego prowadzone w tym liceum (...).
Art. 39 ust. 4a ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła (...).
Art. 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty

Za wykonanie obowiązków (związanych z systemem informacji oświatowej) odpowiadają: 
1. dyrektor szkoły lub placówki oświatowej (...)
Art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie informacji oświatowej

W przypadku, braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, bazy danych oświatowych w formie elektronicznej dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych.
Art. 5 ust. 4 ustawy o informacji oświatowej

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
§ 14 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości (...) wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować - w zależności od pory roku - przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.
§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektorzy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są realizowane przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną, mogą potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę (...)
§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.
§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor gimnazjum, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria (...) oraz warunki przyjęcia dzieci spoza rejonu.
§ 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej (...), nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria przyjęć (...).
§ 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych (...), mogą odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
§ 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół

Dyrektor szkoły:

 • decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do klas programowo wyższych (na semestry programowo wyższe) szkoły ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
 • decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, w przypadku gdy:
  • a) uczeń powraca z zagranicy,
  • b) liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
  • c) kandydat do szkoły lub oddziału dwujęzycznego ukończył klasę wstępną;
 • decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych (...), w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej (...) .

§ 22 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół

Dyrektor szkoły ponadto: 

 • w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu, (...), w późniejszym terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku;
 • przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły - wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła;
 • wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne (...);
 • zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole (...)

§ 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół

Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki przyjmuje i kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr (...)
§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół

Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego (dla cudzoziemców) ustala, w porozumieniu z gminą, dyrektor szkoły lub placówki, w której organizowana jest nauka języka polskiego.
§ 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół.

Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców (...)
§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół

Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji (...), dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
§ 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu. § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni, (...), w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych (...), dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, dyscypliny lub dziedziny sportu oraz poziomu wyszkolenia sportowego uczniów (...).
§ 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie (...) klas i szkół sportowych

Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala dyrektor szkoły.
§ 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

Dodatkowe zajęcia edukacyjne (...) dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
§ 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
§ 2 ust. 10 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • zajęć religii/etyki,
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych (...), jeżeli takie zajęcia są prowadzone.

§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
§ 7 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
Art. 22a ust. 2e ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
Art. 22b ustawy o systemie oświaty

Dyrektor szkoły zapewnia uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Realizację ścieżek edukacyjnych zapewniają nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Program wychowania przedszkolnego (...), dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady przedszkola lub szkoły, a jeżeli nie została ona powołana - opinii rady rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców.
§ 24 ust. 6 rozporządzenia w sprawie (...) programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników

Programy nauczania, (...) dopuszcza do użytku w danej szkole i włącza do szkolnego zestawu programów dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, a jeżeli nie została ona powołana - opinii rady rodziców lub innego przedstawicielstwa rodziców.
§ 24 ust. 11 rozporządzenia w sprawie (...) programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników

Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
§ 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu

Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele i specjaliści.
§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie (...) kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
§ 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły lub placówki trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły lub placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,
§ 18 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dyrektor zapewnia udostępnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów.
§ 29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
§ 42. ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.
§ 51 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez (zagranicznych) wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki

Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
§ 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki

Powyższy komentarz pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC.