Zdaniem wojewody konkurs powinien zostać unieważniony. Z uwagi na upływ czasu wystarczające było stwierdzenie niezgodności z prawem zaskarżanego zarządzenia wójta.

Przedstawicielem wójta w komisji tylko pracownik urzędu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uwzględnił skargę. Wyjaśnił, że organ administracji publicznej może upoważniać pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w tym także do wzięcia udziału w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Delegowani przez właściwe organy członkowie komisji konkursowej nie tylko głosują w jego imieniu, ale też merytorycznie oceniają kandydatów, zadają pytania kandydatom, a także czuwają także nad przestrzeganiem prawa podczas konkursu. Muszą być zatem należycie umocowani.

Czytaj w LEX: Zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie COVID-19 >

W tej sprawie problem dotyczył jednak statusu przedstawicieli wójta. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego zostały bowiem ściśle rozdzielone pomiędzy organy stanowiące jednostki i organy wykonawcze. Przy wykonywaniu przez wójta przypisanych mu zadań m.in. w zakresie powierzenia stanowiska dyrektorowi szkoły, czy też przeprowadzenia wcześniej postępowania konkursowego i powołania w tym celu komisji konkursowej, niedopuszczalnym jest udział radnego (członka organu stanowiącego w gminie) w czynnościach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Czytaj w LEX: Zastępstwo dyrektora szkoły i przedszkola >

Konkurs do powtórzenia

Tym samym wydane w 2017 r. zarządzenie, którym wójt powołał radnych do komisji konkursowej jako przedstawicieli organu prowadzącego do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, pozostawało w sprzeczności z art. 36a ust. 6 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty. Wadliwość w zakresie powołania komisji konkursowej stanowiła dla sądu podstawę do wyeliminowania wszystkich aktów i czynności stanowiących konsekwencję niezgodnego z prawem i tym samym nieważnego aktu powołania komisji. Jednym z takich aktów było zarządzenie wójta o powierzeniu stanowiska dyrektora osobie, której kandydaturę wyłoniła wadliwie powołana komisja konkursowa. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy postępowaniem konkursowym, którego celem jest wybranie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, a upoważnieniem organu oraz uprawnieniem osoby wygrywającej konkurs (wynikającym z art. 36a ust. 2 ustawy) do powierzenia jako kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu stanowiska dyrektora. Ostatnio wymieniony przepis stanowiący, że kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, nie powinien być interpretowany w ten sposób, że niezależnie od skali nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, wójt władny jest do zastosowania art. 36a ust. 1, ust. 2 i ust. 13 ustawy.

Wyrok WSA w Lublinie z 6 maja 2021 r. III SA/Lu 15/21

Sprawdź w LEX:

Czy kandydat na stanowisko dyrektora może przedłożyć zaświadczenie, a nawet świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w przeddzień lub nawet w dniu konkursu? >

Czy organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkolno-przedszkolnego kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2022 r.? >

Jakie dokumenty powinien przedłożyć kandydat na dyrektora placówki oświatowej?  >