Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Czy nauczyciel, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie i przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli (nauczyciel języka obcego), a ponadto ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, może być dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ:

Kto może kierować poradnią psychologiczno-pedagogiczną?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, placówką, a w tym przypadku poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Nauczyciel ten musi spełniać łącznie wymagania określone w par. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (dalej r.w.s.d.).

 

Wymagania do kierowania poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Jednym z wymagań jest posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, oraz przygotowania pedagogicznego i kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce (par. 1 pkt 1 r.w.s.d.). Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w poradni psychologiczno-pedagogicznej określa par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dalej r.k.w.n.). Kwalifikacje te posiadają osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na innym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć. 

Czytaj też: Tylko nauczyciel zostanie kierownikiem wycieczki >

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej określa par. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (dalej r.z.p.p.p.). Do zadań poradni należy między innymi diagnozowanie dzieci i młodzieży (par. 2 pkt 1 r.z.p.p.p.), a efektem diagnozowania jest między innymi wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (par. 3 ust. 2 pkt 2 r.z.p.p.p.). Zgodnie z par. 15 ust. 1 r.z.p.p.p. poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom (par. 15 ust. 2 r.z.p.p.p.).  

Odpowiadając na pytanie, nauczyciel, który ma wykształcenie wyższe magisterskie, przygotowanie pedagogiczne oraz ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, ma kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną (par. 15 ust. 1 pkt 2 r.k.w.n.), może więc na podstawie par. 15 ust. 2 r.z.p.p.p. realizować zadania poradni określone w r.z.p.p.p.