Do 2018 r. dyrektor szkoły mógł wyznaczyć na kierownika wycieczki osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły, która ukończyła odpowiedni kurs. Po nowelizacji kierownik musi mieć wykształcenie pedagogiczne.

 

Od września rewolucja w ocenianiu i awansie nauczycieli>>

 

Wyznaczanie kierownika wycieczki

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki to dyrektor szkoły uprawniony jest do wyznaczenia kierownika wycieczki.

 

 

 

Może go wskazać spośród pracowników pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach bez wymogu ukończenia kursu kierownika wycieczki szkolnej. W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki.
 

 

Zadania kierownika wycieczki:

 1. opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
 2. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
 3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 5. określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
 6. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 7. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 8. dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
 9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
 10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

 Opiekun wycieczki:
 1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
 2. współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
 3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
 5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

Zgoda tylko w formie pisemnej

Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.

 

Wzór karty wycieczki

W załączniku do rozporządzenia określono wzór karty wycieczki – zawiera ona:

 1. program wycieczki,
 2. oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki składane przez kierownika i opiekunów wycieczki.

Do karty dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zawierająca imię i nazwisko ucznia oraz numer telefonu rodzica lub rodziców.