Jeżeli chodzi o pracę nauczycieli, największe zmiany wprowadziła ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ufzo) – duża część jej przepisów, a przede wszystkim te, zmieniające zasady awansu zawodowego oraz oceny pracy pedagogów obowiązują od 1 września 2018 r.


Dłuższa ścieżka awansu zawodowego

Aby zdobyć najwyższy stopień awansu zawodowego, nauczyciel będzie musiał popracować dłużej – od 1 września 2018 r. ścieżka wydłuża się do 15 lat. Odczują to już stażyści, pierwszy etap ich kariery w szkole potrwa rok i dziewięć miesięcy (poprzednio dziewięć miesięcy). Po ukończeniu stażu czeka ich egzamin przed komisją, a nie – jak dotychczas – ocena dorobku zawodowego.

 

 

 

Dłużej trzeba będzie też odczekać przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień - nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat (czyli o rok dłużej).

Pedagog, który chce uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego, przepracuje co najmniej cztery lata (o trzy lata dłużej). Uzyskanie wyższego stopnia zależeć będzie od oceny pracy, nie zaś od oceny dorobku.

 

Od września nowe obowiązki nauczyciela stażysty>>


Nowe wskaźniki oceniania

Skala ocen od 1 września 2018 r. jest pięciostopniowa, dodano do niej ocenę bardzo dobrą tak, aby wyróżniającą notę otrzymywali tylko wybitni nauczyciele. To właśnie im - jeżeli osiągnęli już najwyższy stopień awansu - należeć się będzie dodatek do pensji. MEN planuje, że dodatek wypłacany będzie od 1 września 2020 r. Początkowo wyniesie ok. 95 zł. Od września 2021 wyniesie około 190 zł,  a we wrześniu 2022 r. osiągnie wysokość 500 zł.

Dyrektor oceniać będzie nauczyciela, a organ nadzoru dyrektora - wszystko według kryteriów określonych w rozporządzeniu i wskaźników stworzonych dla każdej szkoły. Liczył się będzie również stopień spełnienia wszystkich wymogów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli przewiduje, że dyrektor oceni, czy nauczyciel stażysta spełnia 9 kryteriów, nauczyciel kontraktowy 14, nauczyciel mianowany 19, a dyplomowany 23.

 

Niewiele czasu na stworzenie szkolnych regulaminów oceniania>>

 

Staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed 1 września jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

Oceny pracy nauczyciela po raz pierwszy na podstawie nowych przepisów należy dokonać  do (art. 123 ufzo):
- 30.06.2020 r. w przypadku nauczyciela dyplomowanego, który 1.09.2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od uzyskania tego stopnia awansu;

- 31.08.2021 r. w przypadku nauczyciela kontraktowego bądź mianowanego, a jeżeli w tym okresie rozpocznie on staż na kolejny stopień awansu zawodowego – po jego zakończeniu.


Koniec z zatrudnianiem na "śmieciówkach"

Od 1 września 2018 r. obowiązuje dodawany do Karty Nauczyciela art. 10a, który zobowiązuje szkoły i przedszkola do zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę. O taką zmianę od dawna zabiegały związki zawodowe nauczycieli, które zwracały uwagę, że niesamorządowe placówki zbyt często zatrudniają pedagogów na tzw. umowy śmieciowe, obcinając koszty działalności.

Wydłużenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego wymusiło zmianę zasad zatrudnienia nauczycieli stażystów. Od roku szkolnego 2018/2019 trzeba ich zatrudniać na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący okres dwóch lat szkolnych w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Zakaz zatrudniania nauczycieli na "śmieciówkach" ochroną pozorną?


Doskonalenie zawodowe obligatoryjne

Od 1 września 2018 r. obowiązuje nowy, dodany przez ufzo, art. 6 ust. 3a KN, który obliguje nauczycieli do doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.

Niedopełnienie obowiązków może skończyć się dla nauczyciela postępowaniem dyscyplinarnym. Potrzeby szkoły określi dyrektor, będzie on też musiał składać coroczne sprawozdania z realizacji obowiązku doskonalenia. Według resortu edukacji zmiana zmotywuje nauczycieli, a szkoły lepiej będą odpowiadać wyzwaniom współczesności. Lepiej działać mają też podmioty zajmujące się kształceniem pedagogów.

Prawo zmusi nauczycieli do doskonalenia zawodowego>>


Szkoły bez asystentów nauczycieli

Od 1 września 2018 szkoły nie mogą już zatrudniać asystentów nauczycieli. Jak uzasadniało zmianę ministerstwo stanowisko stworzono z myślą o sześciolatkach, które miały obowiązkowo rozpoczynać naukę w szkole i wraz z wycofaniem się z obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole, stało się zbędne. Osoby już zatrudnione w tym charakterze będą mogły pracować na tym stanowisku nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Niepełnosprawny uczeń nie straci prawa do pomocy>>


Pensum specjalistów w końcu uregulowane w ustawie

Pensum nauczycieli specjalistów od nowego roku szkolnego w końcu reguluje Karta Nauczyciela. Dotychczas było z tym dużo problemów, bo przepisy pozostawiały to do uregulowania jednostkom samorządu terytorialnego. Z tego powodu pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi miewali różnie określane obowiązkowe pensum - czasem wynosiło ono nawet 40 godzin tygodniowo. Po zmianach tygodniowy wymiar pracy nauczycieli specjalistów wynosi 22 godziny. 

Nowe pensum specjalistów już od września>>


Nowa podstawa programowa w liceach

Od 1 września 2018 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. W przypadku liceów i techników nowy program będzie obowiązywał uczniów, którzy trafią tu we wrześniu 2019 r. (chodzi o pierwszy rocznik, który w wyniku ostatniej reformy edukacji nie poszedł do gimnazjum).

 

Podstawa programowa dla liceów 2018/2019>>


Uczniowie z e-legitymacją

Nowością jest możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji elektronicznych, na których mogą być kodowane np. bilety okresowe lub karty otwierające drzwi. O opcjach e-legitymacji zdecyduje dyrektor szkoły. Zmiany wprowadzi nowe rozporządzenie ws. dyplomów i druków szkolnych. Uczniowie będą mogli korzystać również z wersji mobilnej dokumentu, choć to rozporządzenie znajduje się obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

 

Szkolna legitymacja na smartfonie - są już wzory>>

 

Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się ostatni egzamin gimnazjalny oraz pierwszy ósmoklasisty. Przez trzy lata – 2019, 2020 i 2021 – uczniowie kończący szkołę podstawową będą przystępować do egzaminu z trzech przedmiotów: język polski, matematyka i język obcy, a od 2022 r. dojdzie jeszcze jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia albo historia.

 

Egzamin ósmoklasisty potrwa trzy dni:

  • polski – 120 minut,
  • matematyka – 100 minut,
  • język obcy oraz przedmiot do wyboru – 90 minut na każdą część.

 

 

Przykładowe arkusze na egzamin ósmoklasisty już na stronie CKE>>


Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>