Dyrektor szkoły złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji. Prezydent miasta uwzględnił jej wniosek i wydał zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska. Jeszcze tego samego dnia dyrektor przesłała pismo, w którym wskazała, że po przemyśleniu sprawy zdecydowała się wycofać złożone oświadczenie. Podkreśliła, że rezygnacja była wymuszona przez zastępcę prezydenta miasta, który wręczył jej już gotowe pismo w tej sprawie. Jednocześnie została poinformowana, że jeżeli go nie podpisze, to zostanie wobec niej wszczęta procedura oceny pracy, która może zakończyć się negatywną oceną. Było to uzasadniane rzekomym wpływem skarg ze strony rodziców, uczniów i pracowników oraz niewywiązywaniem się przez dyrektor z obowiązków i naruszaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Pomimo tego sporne zarządzenia nadal obowiązywało, a dyrektor została przeniesiona na stanowisko nauczyciela.

 


Postanowiła więc wnieść skargę. Wskazywała, że złożone przez nią oświadczenie było obarczone wadą prawną w postaci stanu wyłączającego świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli w rozumieniu art. 82 k.c. Tym samym twierdziła, że jest ono nieważne i nie mogło być podstawą do wydania zarządzenia o odwołaniu z funkcji. Ponadto wskazała, że zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, organ może odwołać nauczyciela ze stanowiska w razie złożenia przez niego rezygnacji, ale za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Tymczasem w przedmiotowej sprawie nastąpiło to bez zachowania tego okresu, co miało świadczyć o wadliwości zarządzenia.

Czytaj także: WSA: Bez konsultacji ze związkami zawodowymi nie można obniżyć pensum >>>

Sąd administracyjny nie oceni ważności oświadczenia

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który uznał, że przedmiotem sporu była legalność zarządzenia organu w sprawie odwołania dyrektora szkoły bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale dokonanego na wniosek i z dniem w nim wskazanym. Pierwszy zarzut dotyczył ważności oświadczenia woli. WSA wskazał, że ewentualne wady nie należą do żadnej z kategorii wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a. Tym samym sąd administracyjny nie był właściwy w tym zakresie. Wady oświadczeń woli są bowiem zagadnieniem z zakresu prawa cywilnego, więc pozostają pod kontrolą sadów powszechnych. Dlatego też pismo w przedmiocie złożenia rezygnacji z wnioskiem o odwołanie z określoną datą istnieje, dopóki właściwy organ nie stwierdzi jego nieważności.

Sprawdź w LEX: Jaka jest podstawa prawna odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły oraz wypowiedzenia umowy, jeżeli zostanie zlikwidowana szkoła? >

 

Okres wypowiedzenia jest dla organu

Podstawą odwołania był art. 66 ustawy ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo oświatowe. Przepis ten stanowi, że organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje go w razie złożenia przez niego rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Sąd wskazał, że rezygnację ze stanowiska nauczyciel może złożyć w każdym czasie, wybierając dla siebie najdogodniejszy moment. Jest on dysponentem swojego prawa do pracy na zajmowanym stanowisku, więc może zrezygnować z przysługującego mu okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że trzymiesięczny okres wypowiedzenia jest zastrzeżony na korzyść organu, który nie może być taką rezygnacją zaskoczony i musi mieć zagwarantowany czas na zorganizowanie zarządzania placówką.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor publicznej szkoły może być jednocześnie dyrektorem publicznego przedszkola, jeśli szkoła i przedszkole znajdują się w różnych budynkach i nie jest to zespół szkolno-przedszkolny? >

Interpretacja zgodna z wolą składającego

Sąd podkreślił, że wydając sporne zarządzenie organ nie naruszył prawa, tylko uwzględnił wniosek nauczyciela i przyjął na siebie obowiązek zorganizowania kierowania placówką w krótszym terminie. W orzecznictwie utrwalony jest bowiem pogląd, że rezygnacja może być natychmiastowa lub odroczona do wskazanego momentu. Tak więc oświadczenie o rezygnacji z funkcji powinno być interpretowane zgodnie z wolą dyrektora. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Gliwicach z 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt III SA/Gl 575/20

Sprawdź w LEX: Jak należy wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego wicedyrektora, który rezygnuje ze swojej funkcji? >