Dyrektor miejskiego przedszkola wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie z realizacji godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Uzasadniała to problemami zdrowotnymi oraz zwiększeniem ilości obowiązków na skutek zmieniających się przepisów prawa. Rada miasta podjęła uchwałę zgodną z wnioskiem dyrektorki. Wojewoda zaskarżył ten akt.

 


Nie było uzasadnienia dla podjęcia uchwały

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który wskazał, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Przepisy ustawy Karta Nauczyciela pozwalają radzie na podjęcie uchwały w sprawie obniżenia dyrektorowi tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwolnienie go od obowiązku realizacji zajęć (art. 42 ust. 3, 6 i 7 uKn). Sąd podkreślił jednak, że z przepisów nie wynika uprawnienie rady do przyznawania zwolnień indywidualnych. Ponadto problemy zdrowotne dyrektora i częsta zmiana przepisów prawa powodująca zwiększenie obowiązków dyrektora nie jest uzasadnieniem dla obniżenia lub zwolnienia z pensum, ponieważ jedynymi ustawowymi przesłankami są wielkość i typ szkoły oraz warunki pracy.

Czytaj także: Związki zawodowe wiedzą, o ile powinny wzrosnąć płace w 2022 r. >>
 

Nie można zwolnić tylko jednego dyrektora

WSA wskazał, że przyznanie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dyrektorowi konkretnej placówki narusza zasadę równości. Potencjalnie mogłoby to bowiem doprowadzić do sytuacji, w której pomimo tożsamych warunków pracy, wielkości i typu szkoły w odniesieniu do kilku placówek, ze zwolnienia korzystałby wyłącznie dyrektor jednej z nich. Dlatego też organ powinien określić jednakowe warunki zwolnienia dla wszystkich. Sąd podkreślił, że taka uchwała zawiera normy o charakterze abstrakcyjnym i generalnym, więc stanowi akt prawa miejscowego. Warunkiem jego wejścia w życie jest ogłoszenie w dzienniku urzędowym. Niewykonanie tego obowiązku jest równoznaczne z istotnym naruszeniem prawa.

 

Uchwałę trzeba było skonsultować ze związkami zawodowymi

Wojewoda wskazywał, że organ naruszył też ciążący na nim obowiązek polegający na zapewnieniu udziału organizacji związkowej w procesie legislacyjnym. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, reprezentatywna organizacja związkowa ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Sąd uznał, że takim aktem jest uchwała rady w sprawie zwolnienia dyrektora miejskiego przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć, ponieważ dotyczy ona warunków zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych. Natomiast organ uchybił trybowi konsultacyjnemu z art. 19 ust. 2 uzz, ponieważ nie powiadomił związku zawodowego o projektowanym akcie prawnym i nie przedstawił mu terminu, w którym mógł on się wypowiedzieć co do treści uchwały. Mając powyższe na uwadze, WSA stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 31 marca 2021 r., sygn. akt II SA/Go 96/21