Przypomnijmy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prokuratora Krajowego i utrzymującą ją w mocy decyzję Prokuratora Generalnego. Podstawą ich odmowy było to, że według prokuratury, chodziło o informacje przetworzoną, a związek nie wykazał szczególnego interesu publicznego do jej otrzymania.

Tymczasem WSA uznał, że skarga MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zasługiwała na uwzględnienie, a obie decyzje organów naruszyły obowiązujące przepisy prawa. W uzasadnieniu wskazano, że "Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy dopuścili się istotnego naruszenia zasad praworządności określonych zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak i w konstytucji". Co więcej w ocenie WSA organizacja związkowa – wbrew przekonaniom PG i PK – nie działa w imieniu wąskiej grupy zawodowej, lecz także w interesie publicznym o charakterze powszechnym. 

Czytaj: WSA: Prokuratura nie może "ukrywać" danych o wynagrodzeniach przed związkami>>

Prokuratur Generalny składa kasację

Prokurator Generalny zarzucił sądowi pierwszej instancji, że w sposób nieuprawniony przyjął, iż zarówno Prokurator Krajowy, jak i Generalny nie wykazali prawidłowo, że organizacja związkowa może wykorzystać informacje w szczególnym interesie publicznym.

W ocenie PG, NSZZ „Solidarność” zgodnie ze swoim statutem ogranicza realizację swoich celów wyłącznie do członków związku zawodowego oraz nie obejmuje swoją działalnością Prokuratury Krajowej – nie może zatem zdaniem skarżącego – wykorzystać informacji w interesie publicznym. 

 

- Zdaniem WSA organizacja związkowa – wbrew przekonaniom PG i PK – nie działa w imieniu wąskiej grupy zawodowej, lecz także w interesie publicznym o charakterze powszechnym. Jak czytamy – „organy obu instancji w ogóle pominęły rolę związków zawodowych w państwie. Tymczasem, warto podkreślić, że ochrona pracowników jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania gospodarki rynkowej, ponieważ realizujące ją związki zawodowe, wyrównują przewagę pracodawców nad przedsiębiorcami, niwelując w ten sposób konflikty społeczne. Związek zawodowy nie jest zatem tylko, jak sugerują organy obu instancji, wąską organizacją reprezentującą wyłącznie swoich członków, ale spełnia ważne funkcje społeczne. Działalność związków zawodowych ma bowiem wpływ na wiele grup społecznych - wskazuje z kolei "Solidarność". 

Co więcej sąd wskazał, że przeprowadzona przez organy ocena była "całkowicie arbitralna i nie poddawała się jakiejkolwiek weryfikacji, ani przez stronę skarżącą, ani też przez skład orzekający sądu".