"Dotychczasowy system wsparcia nauczycieli nie odpowiadał w pełni na potrzeby szkół. Nastawiony był na doskonalenie konkretnego nauczyciela, tak jakby nauczyciel był wyizolowany ze swojego środowiska, nie był częścią danej szkoły" - mówiła Szumilas podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.
Zgodnie z założeniami nowego systemu, organizowanie i realizowanie wspomagania będzie zadaniem placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Obok realizowania dotychczasowych zadań, dojadą im zaplanowane działania realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce, polegające na diagnozowaniu potrzeb, przedstawianiu możliwości działania, pomocy w realizacji zaplanowanych form pomocy. Zakres wspomagania ma wynikać z analizy sytuacji danej szkoły i odpowiadać na jej specyficzne potrzeby, a punktem wyjścia wszelkich działań ma być rzetelna diagnoza potrzeb, oparta m.in. na wnioskach z nadzoru pedagogicznego oraz wynikach egzaminów zewnętrznych.
"Placówki wspomagające powinny działać w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby konkretnej szkoły i nauczycieli pracujących właśnie w tej szkole" - podkreśliła Szumilas. Jak mówiła, nowy system doskonalenia i wspomagania ma być nie jednorazową pomocą szkole, ale "towarzyszeniem we wprowadzaniu zmian w szkole, wspólną oceną efektów oraz współpracą przy opracowywaniu wniosków dotyczących podejmowanych działań i zaleceń na przyszłość".
Minister przypomniała, że obecny rok szkolny - 2012/2013 - jest pierwszym rokiem tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania szkół i placówek. Pod koniec października podpisane zostało nowe rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Trwają prace legislacyjne nad zmianami przepisów w sprawie poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.
Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole wspomagania mają być sieci współpracy skupiające nauczycieli, dyrektorów, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, itd. Jak zaznaczyła Szumilas, sieci ma być wiele rodzajów, np. skupiających nauczycieli danego przedmiotu i metodyków zajmujących się tym przedmiotem, czy nauczycieli i specjalistów zajmujących się pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mają być platformą m.in. wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk.
Wiceminister edukacji Joanna Berdzik przypomniała, że działania na rzecz modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli wspierane są przez uruchomiony w lutym 2012 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pilotażowy program wspierania placówek doskonalenia nauczycieli „Nowa rola placówek doskonalenia". Zakończenie pilotażu przewiduje się na wrzesień 2013 r. W jego ramach ORE ma zapewnić placówkom pomoc we wdrażaniu zmian w systemie doskonalenia nauczycieli, a także bieżące informacje na temat prac systemowych dotyczących edukacji.
W celu przygotowania szkół i placówek do korzystania z nowych form wspomagania, w tym uczestnictwa w nauczycielskich sieciach współpracy, w lipcu 2012 r. ogłoszono finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego konkurs adresowany do samorządów powiatowych na przeprowadzenie naboru projektów pilotażowych. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę ok. 170 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych. (PAP)

dsr/ hes/