Przepisy dotyczące uzupełnienia legitymacji szkolnych o numer PESEL obowiązują od stycznia 2015 r. Mimo to nie wszyscy dyrektorzy wypełnili ten obowiązek.
"Niepotrzebne jest wymienianie legitymacji szkolnych wszystkim uczniom. Wystarczy, że PESEL zostanie dopisany na tych, z których już korzystają. Ważne, aby przy tym dopisku znajdowała się pieczątka szkoły” – tłumaczy Berdzik, cytowana w komunikacie MEN. "Nowe wzory legitymacji, już z specjalnym miejscem na PESEL, otrzymają uczniowie rozpoczynający edukację 1 września 2015 r." – wyjaśnia wiceminister.
Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji w sprawie świadectw i dyplomów wprowadzony zostanie nowy wzór legitymacji szkolnych. Na pierwszej ich stronie pod imieniem i nazwiskiem ucznia oraz pod datą urodzenia pojawi się miejsce na wpisanie numeru PESEL.
Zmiana ta ma umożliwić weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w elektronicznym systemie e-WUŚ; weryfikacja ta następuje w systemie właśnie po podaniu numeru PESEL. O wprowadzenie nowych wzorów legitymacji wystąpił do MEN minister zdrowia. Wcześniej obowiązujące legitymacje szkolne będą wymieniane stopniowo.
Dotychczas wydane legitymacje zachowają ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. Na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: "Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego" wpisywany powinien być odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada takiego numeru - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis ten powinien opatrzony małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu może dokonać tylko osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

PESEL ucznia trzeba wpisać do legitymacji>>

Legitymacje szkolne, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, pod warunkiem, że znajdzie się na nim dopisany numer PESEL ucznia.
"Mamy nadzieję, że wszyscy uczniowie pojadą na wakacje z prawidłowo wypełnionymi legitymacjami" - zaznaczyła wiceminister.
W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, że w niektórych miastach, na uczniów posiadających legitymację bez numeru PESEL, korzystających z komunikacji publicznej, nakładane są mandaty, MEN apeluje do przewoźników o wyrozumiałość i niekaranie uczniów. Według resortu edukacji, brak numeru PESEL na legitymacji nie może być podstawą do wystawienia mandatu.
W piśmie skierowanym do kuratorów, wiceminister edukacji, zwróciła się także o przypomnienie dyrektorom szkół, że pobieranie opłat za wydanie świadectw szkolnych jest niezgodne z prawem. (PAP)

PESEL w legitymacji szkolnej - nowe przepisy już obowiązują>>