Bank podał, że bez uwzględnienia tych odpisów zamknąłby 2016 rok ponad 31 mln zł zyskiem netto.

Portfel kredytów na finansowanie inwestycji w farmy wiatrowe BOŚ Banku wynosi 2,2 mld zł, a jego udział w całym portfelu kredytowym banku wynosi 16 proc.

Bank utworzył odpisy na portfel farm wiatrowych w kwocie 97,9 mln zł. Dodatkowo wpływ na wynik skonsolidowany miała strata spółki zależnej MS Wind, w wysokości 11,5 mln zł, związana z posiadaną farmą wiatrową.

"W związku z istotną zmianą uwarunkowań rynkowych wpływającą na jakość portfela farm wiatrowych, Bank zidentyfikował ryzyka związane z potencjalnymi skutkami negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji w tym sektorze, a tym samym ewentualnego pogorszenia jakości portfela kredytowego (w krótkim i średnim okresie) związanego z negatywnym wpływem otoczenia regulacyjnego" - napisano w raporcie.

Wynik odsetkowy BOŚ w 2016 r. wyniósł natomiast 309,2 mln zł i był wyższy o 18,3 proc. niż w 2015 r., a wynik z tytułu opłat i prowizji spadł w tym okresie o 3,2 proc. do 109,2 mln zł. Wskaźnik koszty/dochody spadł do 74,6 proc. z 88,3 proc. w 2015 roku - wynika z raportu, przedstawionego przez bank. Łączny poziom wyniku odpisów w 2016 r. wyniósł 208,8 mln zł, podczas gdy w 2015 roku było to 114,1 mln zł. (PAP)