Za nowelizacją ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię było 271 posłów, przeciwko - 1, od głosu wstrzymało się 138 posłów.
Nowo uchwalone przepisy pozwolą uzupełnić luki w regulacji dot. kontroli takich produktów, by uzgodnić owe regulacje z prawem UE. Obniżone też będą kary za ich naruszenie.

Projekt nowelizacji przedłożyło Ministerstwo Gospodarki. Nowela zmienia ustawę z 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Celem zmian - jak mówiła posłanka sprawozdawczyni nadzwyczajnej komisji ds. do spraw energetyki i surowców energetycznych Elżbieta Królikowska-Kińska - jest "doszczelnienie" istniejących przepisów dotyczących kontroli produktów wykorzystujących energię, a także zapewnienie stosowania rozporządzenia unijnego w sprawie programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

Nowe uregulowania wprowadzają też przepisy dotyczące kompetencji Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
Nowelizacja doprecyzowuje pojęcie karty, która jest dołączana do urządzeń elektrycznych. Ma ona zawierać - napisaną po polsku - tabelę informacyjną dotyczącą parametrów technicznych danego urządzenia. Jego dostawca będzie zobowiązany do dołączenia tej karty do broszur lub innej dokumentacji. Oznacza to, że karta nie będzie musiała być - jak do tej pory - dołączana do każdego produktu oddzielnie. Karta może być zawarta tylko w folderze produktu. To dystrybutor urządzeń będzie miał obowiązek udostępniania użytkownikowi końcowemu karty produktu. Jak mówiła Królikowska-Kińska, takie rozwiązania obowiązują w większości krajów UE.

Do noweli dodano także nowy rozdział, w którym zamieszczono przepisy dotyczące kontroli realizacji programu Energy Star. Jest to dobrowolny program ustanowiony przez Agencję Ochrony Środowiska USA, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Wszystkie urządzenia oznaczone tym logo są energooszczędne i nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Program jest realizowany na podstawie umowy między rządem USA a Unią Europejską.

Kontrolę będzie przeprowadzał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), który sprawdzi czy logo to używane jest prawidłowo. W nowelizacji określono sposób i tryb przeprowadzania kontroli oraz zasady sporządzania protokołu pokontrolnego.

Nowela obniża też wysokość kar za naruszenie przepisów dotyczących etykietowania urządzeń elektrycznych.
Jak mówiła Królikowska-Kińska praktyka pokazała bowiem, że wysokość kar pieniężnych określonych w ustawie jest w niektórych przypadkach zbyt rygorystyczna w stosunku do stwarzanego zagrożenia. Zgodnie z obecną ustawą wynosi ona od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Teraz ma wynosić od jednokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. (PAP)