Faktycznym sporem w sprawie jest spór graniczny, bowiem Skarżąca twierdzi, że garaż został posadowiony, częściowo na jej działce.


Małżeństwo uzyskało decyzję o pozwoleniu na budowę garażu,
zlokalizowanego na ich działce po granicy z działką będącą własnością ich sąsiadki. Decyzja została jednak wyeliminowana z obrotu prawnego z przyczyn proceduralnych. Wskutek wieloletnich postępowań administracyjnych i cywilnych oraz mimo braku wydania nowej decyzji o pozwoleniu, garaż został wybudowany.


Decyzja, którą otrzymali inwestorzy nakładała na nich, w pierwszej kolejności, obowiązek wykonania wentylacji w garażu oraz przedłożenia oceny stanu technicznego obiektu.


Zarówno w odwołaniu jak i w skardze do WSA właścicielka nieruchomości sąsiedniej zarzuciła niedopełnienie przez organy obowiązku przeanalizowania oceny technicznej garażu.


Zdaniem rozpatrującego sprawę WSA art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego zastosowany do legalizacji obiektu już istniejącego (ust. 7) nie dawał organowi podstawy do nałożenia obowiązku sporządzenia oceny technicznej obiektu. Istotą tego przepisu jest, bowiem, nakazanie wykonania czynności faktycznych w obiekcie w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodności z prawem – podkreślił WSA.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 26 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Bk 597/13