W miejsce dwóch podmiotów powstanie Narodowy Instytutu Onkologii i Hematologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Połączenie – jak napisano w uzasadnieniu projektu - uzasadnione jest tym, że instytuty mają zbliżone przedmioty działania, a ich głównym celem jest rozwijanie nauki i praktyki w walce z chorobami nowotworowymi i chorobami krwi.

Nowo utworzony podmiot, według pomysłodawców rozwiązania, będzie Instytutem prowadzącym kompleksowe badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność leczniczą w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, transfuzjologii klinicznej, w tym krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz w dyscyplinach pokrewnych.

„Po dokonaniu połączenia Centrum Onkologii oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii planowany zakres działań powstałego instytutu, zarówno w działalności naukowo-badawczej, jaki i leczniczej, będzie sumą obecnego zakresu działań łączonych instytutów” – czytamy w uzasadnieniu.

Korzyści wynikające z połączenia to - jak wskazano w uzasadnieniu - między innymi możliwość optymalnego wykorzystania infrastruktury technicznej oraz potencjału naukowego, diagnostycznego, leczniczego i edukacyjnego w związku z lokalizacją obu instytutów w bezpośrednim sąsiedztwie.

Czytaj: Narodowy Instytut Geriatrii na bazie Instytutu Reumatologii w Warszawie >>>

Wśród zalet rozwiązania wymieniono w uzasadnieniu także możliwość wspólnej realizacji zadań w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego oraz oszczędności wynikające z przeprowadzenia centralnych zakupów leków refundowanych przez NFZ dla wszystkich oddziałów.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za połączeniem instytutów jest – jak napisano w uzasadnieniu - optymalne zagospodarowanie terenu i obiektów obu instytutów, a w szczególności rozwiązanie problemów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanych między innymi z brakiem dróg pożarowych i ewakuacyjnych. Problemy te pojawiły się w efekcie decyzji stołecznych władz o wywłaszczeniu części gruntów pod budowę Szpitala Południowego i przebudowę ul. Pileckiego i ul. Indiry Gandhi.

W uzasadnieniu wskazano, że nowo utworzony Instytut przejmie wszystkich pracowników, mienie oraz należności i zobowiązania. Napisano w nim również, że wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutów, w tym prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi nieruchomościami gruntowymi, wejdą w skład nowej placówki.

Według stanu na koniec 2014 roku zarówno Centrum Onkologii, jak i Instytut Hematologii i Transfuzjologii posiadają płynność finansową i nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Centrum Onkologii osiągnęło w 2014 roku zysk w kwocie 454 tys. 463 zł - przychody wyniosły 987 mln 827 tys. 562 zł, a koszty 986 mln 633 tys. 332 zł.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii osiągnął w 2014 roku stratę w kwocie 1 mln 745 tys. 866 zł - przychody wyniosły 207 mln 078 tys. 551 zł, a koszty 208 mln 736 tys. 425 zł.

W Centrum Onkologii, według danych na koniec kwietnia 2015 zatrudnionych było 4 tys. 839 osób - 772 lekarzy, 1 tys. 223 pielęgniarek i 1 tys. 958 osób innego personelu medycznego.

W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, według stanu na koniec czerwca 2015, zatrudnionych było 675 osób - 93 lekarzy, 213 pielęgniarek i 225 osób innego personelu medycznego.

Centrum Onkologii mieści się w Warszawie, ma także dwa oddziały zamiejscowe w Krakowie i w Gliwicach. Centrum dysponuje aktywami trwałymi, których wartość netto na koniec 2014 roku wynosiła 719 mln 822 tys. 899 zł, natomiast kapitał (fundusz) własny wynosił 537 mln 818 tys. 265 zł.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii dysponuje aktywami trwałymi, których wartość netto na koniec 2014 roku wynosiła 99 mln 566 tys. 656 zł, natomiast kapitał (fundusz) własny wynosił 46 mln 82 tys. 603 zł.

W uzasadnieniu projektu napisano, że połączenie Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii następuje na wspólny wniosek Rad Naukowych i dyrektora obu podmiotów (oboma instytutami kieruje profesor Krzysztof Warzocha), złożony po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. (pap)

 

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

  

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl