W przyszłym roku na ochronę zdrowia budżet państwa przeznaczy ponad 6,9 mld zł; to nieco mniej niż w tym roku - ponad 7,3 mld zł. W dyspozycji Ministerstwa Zdrowia ma być ponad 4,08 mld zł, czyli nieco więcej niż w tym roku (ponad 4,03 mld zł).

Z części budżetu, której dysponentem jest resort zdrowia, realizowane są m.in. zadania obejmujące finansowanie procedur wysokospecjalistycznych, wsparcie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przedsięwzięcia dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, prowadzona jest polityka lekowa, wykonywany nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inspekcjami sanitarną i farmaceutyczną.

Środki publiczne Minister Zdrowia wydaje również na świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego, a także leczenie cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Finansuje także budowę i utrzymanie systemów informatycznych służących ochronie zdrowia.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zarezerwowano w przyszłym roku ponad 180,2 mln zł (w tym roku - blisko 164,8 mln zł).

Na szkolnictwo wyższe MZ wydać ma w przyszłym roku ponad 1,6 mld zł, w tym na działalność dydaktyczną ponad 1,5 mld zł, a na pomoc materialną dla studentów i doktorantów blisko 102 mln zł.

Na działalność szpitali klinicznych zarezerwowano ponad 425,4 mln zł.

Programy polityki zdrowotnej kosztować będą ponad 796,7 mln zł. Na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych zaplanowano 250 mln zł, a na Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 45 mln zł.

Na zapobieganie i zwalczanie AIDS zarezerwowano 6 mln zł, na zwalczanie narkomanii blisko 9,2 mln zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi prawie 6,5 mln zł.

Zadania MZ będą finansowane nie tylko ze środków budżetowych, ale również m.in. ze środków funduszu celowego, którym dysponuje ten resort, czyli Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Na funkcjonowanie Biura Rzecznika Praw Pacjenta przewidziano ponad 11,8 mln zł. (PAP)